Üst
Y

Bugün Peygamberimize Bol Bol Salavat Getirelim

y.airel

topragizbiz.com

1-Allahumme salli ve sellim ve barik alaseyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike
1-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.
*
Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimizHz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam vebereketler ihsan eyle.
*
2- Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alelhakayiki.*
*
Manası:ALLAH'ım, Efendimiz MUHAMMED üzerine bütün hakikatlar ile O'na salat veselam eyle
*
3-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.*
*
Manası:Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabınasalatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)
*
Riyâzül Ehadis adlı kitaptan alınmıştır. Peygamber Efendimiz (sas) buyurdularki; "Cennette bir ağaç vardır ve ismi Mahbube' dir. Ak meyvesi olur,nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatlı ve kaymaktan yumuşaktır. Omeyveden ancak bu salavata devam edenler yer."
*
4-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta yebka minessalatişey'ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmetişey’ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minelbereketi şey’ün ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebkaminesselami şey'ün.*
*
Manası: (Ey Allah'ım, Muhammed Mustafa'ya ve aline öyle rahmet eyle kirahmetinden onlara kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Muhammedi ve alini öyleesirge ki onlara ulaşmayan asla rahmet kalmasın. Muhammed Mustafa'ya ve O'nunaline öyle salat ve selam eyle ki onlara kavuşmayan hiç bir selam kalmışolmasın.)
*
Ezhar adlı kitaptan, İbni Ömer (ra)' den rivayetle: Bir gün Efendimizinhuzurunda, bir devenin hırsızlığı sebebiyle iki kişi birbirinden davacı ikendeve lisâna gelmiş ve gerçek sahibini söylemişti. Bunun üzerine ResûlullahEfendimiz (sas) deve sahibine; "Sen ne okudun ki Medine' nin mahallelerimelekler ile doldu ve deve konuştu?", diye sordu. Bunun üzerine adamaşağıdaki salavat-ı şerifeyi okuduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz (sas) debuyurdular ki; "Senin yarın, sıratı geçerken yüzün ayın ondördü gibi nurluola!."
*
*
5-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmükeve ma cera bihi kelamüke.*
*
Manası: Allah'ım, kalemin cari olduğu ve ilmin ihata erdiği kadar EfendimizMuhammed Mustafa'ya rahmet eyle, salat eyle.
*
*
6-Allahümme salli ve sellim ala gayetil âlemine ve ayetil âlemine.*
*
Manas: Allah'ım, Muhammed üzerine alemlerin sayısınca rahmet eyle, mübarekeyle. O'na alemler sayısınca salatü selam olsun.
*
*
7-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeğilişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.*
*
Manası: Ey Allah'ım, Efendimiz Muhammed üzerine rahmet ve bereket kıl ki, şanve şerefine ve yüce büyüklüğüne layık olsun.
*
*
8-Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri velkevseri veşşefaati.*
*
Manası: Ey Allah'ım, kendisiyle Peygamberliği hidayete erdirdiğin; yardımın,havzı kevser ve şefaat selahiyetiyle desteklediğin Muhammed Aleyhisselama salatve selam buyur.
*
*
9-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedinfil evvelin.*
*
Manası: Ey Allah'ım, Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed üzerinerahmet eyle, salat ve selam eyle.*
*
*
10-Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedinfil ahirin.*
*
Manası: Ey Allah'ım, sonrakiler arasında da Efendimiz, Peygamberimiz,sevgilimiz olan Muhammed'e rahmet eyle, salat ve selam eyle
*
*
11-Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmelkiyâmeti*
*
Manası:Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sanayakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir.
*
Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;*
"Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur."
*
Kadı İyaz' ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab (ra)' dan rivayetle: PeygamberEfendimiz (sas) buyurdular ki; "Kim bu salavatı okursa benim şefaatim onavacib olur."*
*
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmelkıyâmeti.*
*
İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvattâ' sında, İmam Ahmed ibni Hambel HazretlerininMüsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (ra)' den rivayetle:Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim bana salavat verirsesonunda bunu okusun."*
*
Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.
*
*
12- Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne velmü'minât vel müslimîne vel müslimât
*
Manası:*Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olanerkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.
*
Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;
"Bir kimse malinin çok olmasini istiyorsa, bu suretle salavatokusun."
*
Ebu Said-i Hudri (ra)' den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;"Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabı kadar sevab almak isterse buvechile salavat versin."
*
*
13-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ ennusalliye aleyh,
*
Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)' den rivayetle, PeygamberEfendimiz (sas) buyurdular ki; "Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadarhiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün ondefa şu salavâtı verir."
*
*
14-Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.
*
Enes Ibn-i Mâlik' ten rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdularki;"Kim Cuma günleri bu sekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksenyillik günahini affeder "
*
*
15- Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâMuhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû
*
Ravzatul Ehbab kitabında, Ebubekir Sıddık (ra)' dan rivayetle: PeygamberEfendimiz (sas) sağ tarafına oturmuşlardı, bu esnada kapıdan birisi girdi veEfendimiz bu zâtı benimle kendi arasına oturttu. Adam gittikten sonra buyurduki; "Bu kişi bana şu şekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et."
*
*
16- Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî alâseyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû.
*
Riyâzil Müzekkirin kitabından alınmıştır. Hz. Ali (krv) Efendimiz buyurdular ki;"Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu şekilde salavatverirse inşallah kıyamet gününde Efendimiz (sas) elinden tutar."
Ihyâ-i Ulûm kitabinda Imam Gazâli buyurmuslardir ki;
"Her kim yedi Cuma, yedişer defa bu şekilde salavat verirse insallahEfendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olur.
17-.Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi vekema yeliyku bi kemalih.*
70 bin salavat kıymetinde bir salavat olduğu söylenir
18-Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma fi ilmillahi salatendaimeten bi devami mülkillah.
*
Allah'im! Efendimiz Muhammed'e Senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkündevam ettigi sürece salat ve selam eyle
*
Hz. Fatıma buyurmuş: Bir kimse bu salavatı bir kere okursa denizler mürekkep,ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez.
*
19- Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti
*
Manası:*Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet günündesana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir.
*
Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;*
"Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur."
"Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."
*
20 *Allahümme salli ala Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahim’e ve Musa veİsa ve Yusuf ve Yahya ve Eyyüp ve Harun ve İsmail ve İshak ve Yakup ve İdris veSüleyman ve Zekeriya ve Zülkif ve Hud ve Sit ve Salih ve Zülkarneyn ve Şuayp veHızır ve İlyas ve Davut ve Lokman ve Uzeyr ve Yunus ve Lut ve Yuşa *ve Danyalve Ehli beyti Mustafa ve ma beynehum minen nebiyyine *vel mürselin,salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain*
*
Manası:*Allahım ! Hz.Muhammed'e(S.A.V.), Hz.Adem,Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün)peygamberlere rahmet ihsan eyle.
*
21*Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî veevlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihi Mustafa ve ashârihi veensârihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.
*
Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle. Buyurmuştur ki;"Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzından (Kevser Havuzu) içmekisterse, şu şekilde salavat versin."
*
22-*Subbanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim, *estağfirullahe ve etübuileyh
Manası:Her türlü noksanlıktan münezzeh olan ve kemal sahibi olan Allaha hamdederim.
*
Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce sık sık “Sübhânallahi vebi-hamdihî, estağfirullâhe ve etûbü ileyh: Ben Allah’ı ulûhiyyet makamınayakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Allah’tan benibağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim” derdi.Buhârî, Ezân 123, 139;Müslim, Salât 218-220
Sübhânallahi ve bi-hamdihî zikrinin önemini Resûl-i Ekrem Efendimiz muhtelififadelerle dile getirmiştir. 1415 numaralı hadiste geçtiği üzere, bu zikrin“Allah’ın en çok hoşlandığı söz” olduğunu söylemiştir.1413 numaralı hadistegördüğümüz üzere“Bir kimse günde yüz defa sübhânallahi ve bi-hamdihî derse,onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır”buyurmuştur. Yine1442 numaralı hadiste okuduğumuz üzere sübhânallahi ve bi-hamdihî diyen kimseye“cennette bir hurma ağacı dikileceğini” müjdelemiştir. Tövbe ve istiğfâretmenin faziletini ve değerini ise üzerinde durduğumuz bu konudaki hadislerdenanlamaktayız.*
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Rabbine kavuşacağını bildiği günlerdebu zikri dilinden düşürmemesi, onun önemini göstermeye yeterlidir.*
115 numaralı hadiste hem bu rivayet hem de onun benzeri birkaç rivayet birarada bulunmaktadır. Onlardan öğrendiğimize göre Nebiyy-i Muhterem Efendimiz,hem tesbihi hem hamdi hem de tövbe ve istiğfârı ihtiva eden bu zikri, Mekke’ninfethinden sonra kıldığı namazlarda, özellikle bu namazların rükû ve secdesindeçokça okumaya başlamıştı. Hz. Âişe bunun sebebini sordu. Peygamber aleyhisselâmda “Rabbim bana ümmetimde bir alâmet göreceğimi, onu gördüğüm zaman bu zikriçokça söylememi emretmişti. Ben de alâmeti gördüm”buyurdu (Müslim, Salât 220).Demek oluyor ki, Resûl-i Ekrem Efendimiz Mekke’nin müslümanların eline geçmesinden,müslümanların düşmanları karşısında büyük bir zafer kazanmasından ötürü Allah’aşükrünü, hamdini ifade ediyordu. Bunu ona, “İzâ câe nasrullâhi ve’l-feth” diyebaşlayan 110. Nasr sûresini göndermekle Cenâb-ı Hak emretmiş ve “Allah'ınyardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekteolduklarını gördüğün vakit, Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndanmağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir” buyurmuştu.
*
("Sübhanallah" diyen Uhuddan daha büyük sevaba kavuşur. "La ilaheillallah" ve "Allahü ekber" demek de böyledir.) [Beyheki]
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
*
"Kim bayram günü 300 defa :"Sübhanallahi ve bi hamdihi" der vebunu Müslümanların ölülerine hediye ederse;her mü'minin kabrine 1.000 nur girerve o kişi vefat ettiği zaman Allahü teala kendisinin kabri için de 1.000 nurverir."
*
(Taberani,Meu'cemü'l-Evsat,1/357)
(Allah indinde en kıymetli söz, "Sübhanallahi ve bihamdihi"dir.)[Müslim]
*
("Sübhanallah" diyen Uhuddan daha büyük sevaba kavuşur. "Lailahe illallah" ve "Allahü ekber" demek de böyledir.) [Beyheki]
*
(Gece ibadeti zor gelen, hayra mal sarf edemeyen veya düşmanla savaşmayakorkan, çok Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Bu, Allah yolunda harcayacağı biraltın dağdan daha kıymetlidir) [Taberani]
(Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli ikicümle: "Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahilazim") [Müslim]
*
(Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilaheillallah ve La havle vela kuvvete illa billah.) [Taberani]
*
23-Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ veerfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyteIbrâhîme ve Mûsâ.*
*
Her kim bu şekilde salavat-i şerife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, babave yakınlarına inşallah şefaatte bulunur."*
*
24- Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül münzelel mükarrabe minke yevmelkıyameh*
Manası:*
Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakınbir yere(makam-ı Mahmut'a) indir.
Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: "Kim bu salavat-i serifeyi okuyarak üzerimesalavat getirirse sefaatim ona vacip olmustur."
*
*
25 Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı limauğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ilasıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihive mikdarihil aziym*
*Manası:*Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destekolan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline veashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O’nu mübarekkıl.
*
26-Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihiadede in’amillahi ve ifdalih
*
Seyyid Ahmed Savi Hazretleri buyuruyor:
“Bu salavat-ı şerife mü’min bir kul için dünya ve ahirette rızık kapılarınınaçılmasına bir vesiledir.Bu o kadar faziletli bir salavat-ı şerifedir ki,sevabını melekler yazmakla bitiremezler.”
*
27-Allahümme lekel hamdu la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke , Allahümmesalli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adedein’amillahi ve ifdalih
*
Seyyid Ahmed Savi Hazretleri buyuruyor:
“Bu salavat-ı şerife mü’min bir kul için dünya ve ahirette rızık kapılarınınaçılmasına bir vesiledir.Bu o kadar faziletli bir salavat-ı şerifedir ki,sevabını melekler yazmakla bitiremezler.”
*
28-"Lâ ilâhe illellâhu adede kelimâtihi Lâ ilâhe illellâhu adede halkıhîLâ ilâhe illellâhu zînete arşihi ,Lâ ilâhe illellâhu mile semâvâtihi Lâ ilâheillellâhu misle zalike meahü vel hamdülillâhi misle zalike meahü,Allâhummeğfirli zunûbi"*
*
"Allah'ın kelimeleri adedince Lâ ilahe illallah. Yarattıkları adedince Lâilahe illallah, Arş ağırlığınca Lâ ilahe illallah. Semâlar dolusu Lâ ilaheillallah. Bunlarla beraber bunların mislince Lâ ilahe illallah. Bunlarlaberaber bunların mislince Elhamdülillah." Böyle dersen ne bir meleksevabını yazmağa takat getirebilir, ne de bir başkası." (el-Camıu's-Sağîr)
*
29-Allahümme salli ala Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsave *Süleyman ve Davut *ve Yahya *ve Yakup ve Yunus *ve Yusuf *ve Sit ve İdrisve Hud ve Salih ve Zülkarneyn ve Lut ve İsmail ve İshak *ve Eyüp *ve Şuayp *veHarun ve Hızır *ve İlyas ve Zülkif ve Lokman *ve Uzeyr *ve Zekeriya *ve Yuşa ve*Danyal ve Ehli beyti Mustafa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn,Salavatüllahi ve selamühü aleyhim ecmain.Allahümme salli ve sellim ve barik alaseyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırılhakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekımi, sallellahü aleyhi ve alaalihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil azim.
*
Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere *bütün resul,nebi, elçi, evliya,asfiya ve onların iman etmiş ailelerine,ümmetlerine,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine,Ehli Beyti Mustafa’ya,ailelerimize, sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere,yetim ve öksüzlere, akrabalarımıza,erenlere,şakirtlere,müritlere,cenne tehline,bütün alemlerdeki iman ehline,Senin rızan için çalışanlara, meleklere,zebanilere; Yarattıkların adedince,atomlar, rüzgarlar,moleküller,ışıkhuzmeleri, yağmurlar, karlar ,kumlar, yapraklar,sayılar,harfler, düşünceler,nesneler, ruhlar, nefesler, hareketler adedince,Seni tespih eden taneleradedince okunmuş Kuranlar, dualar,salavatlar ve Efendimizin Şefaatiyle birlikteRabbim Senin Sıfatların büyüklüğünce selamımız ve hediyemiz olsun.El Fatiha*
 
Geri