Tarih Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1900 - 1923

1900-1923 yılları arası​

1900Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi
1900İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
1900Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)
1901Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
1901Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
1901-1908Hicaz demiryolu hattının yapımı
1902Yemen isyanlarının tekrar başlaması
1902Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)
1902Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
1902Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)
1903Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)
1903Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
1904Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
1905Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
1905Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri: Bomba Hadisesi (21 Temmuz)
1906Akabe olayları ve Akabe krizi
1908Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i ılmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması
1908II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)
1908Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
1908Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
1908II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)
1909Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
1909Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
1909Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
1909-1910Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması
190931 Mart Olayı (13 Nisan)
1909Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
1909II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)
1909Meclisin açılması (17 Aralık)
1910Arnavutlar'ın ayaklanmaları
1910Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
1911Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
1911İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali
1911Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
1911-1912Osmanlı İtalyan Savaşı
1912Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı
1912-1913Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
1912Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
1912II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)
1912İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)
1912II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)
1912Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)
1912Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın ıtalya elinde kalması (15 Ekim)
1912Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)
1912Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
1913Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)
1913I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)
1913Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)
1913II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)
1913Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)
1913Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)
1913Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)
1914Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
1914Islah-ı Medaris Nizamnamesi
1914Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması
19145. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)
1914Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)
1914Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)
1914Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)
1914Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
1914Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı: I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)
1914Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)
19141 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)
1914Islah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)
1914Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)
1914Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım - Aralık)
1914Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)
1914İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)
1914Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)
1914Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
1914Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
1915Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
1915Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
1915Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
1915Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması: Çanakkale Savaşları (Ocak - 18 Mart)
1915Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs
1916Hicaz ve Mekke'nin kaybı
1916Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Dârütta‘lîm-i Mûsikī Cemiyeti)
1917Yıldırım Ordular Grubu'nun kurulması
1917Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü
1917Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu
1917Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
1917Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)
1918Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)
1918Sultan Mehmed Reşad'ın vefatı ve Mehmed Vahidettin'in tahta çıkması
1918Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
1918Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)
1918Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)
1918Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
1918Ahmed İzzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)
1918İtilaf Devletleri'nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
1919Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi
1919Yunanların İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)
1919Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)
1919 Amasya Genelgesi (22 Haziran)
1919Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
1919Sivas Kongresi (4 Eylül)
1919Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)
1919Amasya Protokolü (22 Ekim)
1919-1920Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması
1920Misak-ı Milli: Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (28 Ocak)
1920İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması
1920Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)
1920Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
1920İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)
1920Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)
1921Londra Konferansı: Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 şubat)
1921Fransa ile barış (20 Eylül)
1922İzmir'in kurtuluşu (9 Eylül)
1922Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
1922Mehmed Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
1923Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurulması (29 Ekim)osmanli190.jpg
 
Son düzenleme:
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1299 - 1399
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    7K
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1400 - 1499
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    6K
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1500 - 1599
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    7K
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1600 - 1699
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    7K
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1700 - 1799
 • Ugur
 • Ugur,
 • Tarih
 • 0    6K
Geri