Hz. Ali'ye ve Ehlibeyt'e Küfür Edilmesi Muaviye Emretti

Hz. Muhammed Buyurdu ki: "...Ey Ali, seni müminden başkası sevmez ve münafıktan başkası da sana kin beslemez... Ali'ye söven bana sövmüştür"" İbn-i Abbas'tan Rivayettir Hz. Muhammed dedi ki:...

 1. #1
  Hz. Ali'ye ve Ehlibeyt'e Küfür Edilmesi Muaviye Emretti
  Hz. Muhammed Buyurdu ki:

  "...Ey Ali, seni müminden başkası sevmez ve münafıktan başkası da sana kin beslemez...

  Ali'ye söven bana sövmüştür""

  İbn-i Abbas'tan Rivayettir

  Hz. Muhammed dedi ki:


  "...Ali'ye söven bana sövmüştür, bana söven de Allah’a sövmüştür, Allah’i söven kişiyi, Allah onu burnu üzere ateşe dökecektir..."  MUAVİYE ŞAM CAMİLERİNDE HZ. ALİYE KÜFR EDİLMESİNİ EHLİBEYTE HAKARET EDİLMESİNİ EMREDİYOR:


  MUAVİYE'NİN Hz. Ali’ye Lanet Edip, Lanet etmeye de Emir Vermesi:

  "...Muaviye Hz. Ali’ye lanet etti..."

  (İkd’ül Ferid İbn-i Abdu Rabbih’in c.4, s.366 / İbni Ebil Hadit' in "Şerhu Nehc'ül Belağa"c.1, s.356; c.3, s.258 – 1.Baskı-Mısır)


  "....Muaviy e Hz.Ali’ye sövdü...."

  (İbn' ül Esir' in "Üsd' ül Gabe" c.1, s.134 / el-İsabe c.1, s.77 / El-Kamil İbn’ül
  Esir c.3, s.302 / el-Suyuti' nin "Tarih'ül Hulefa" s.190 / İbn-i Abdurabbih’in
  “el-İkd’ül Ferid" c.2, s.144 / İbni Hacer el-Heytemi' nin "Sevaik' ul Muhrika"
  s.33 / Nehc'ül Hak ve Keşf'üs Sıdk s.310)


  "...Muaviye namaz kıldığında (Allah kabul etmesin) Ali'ye, Hasan’a, Hüseyin’e, İbn-i Abbas’a Kays bin Sa’d bin İbadet ve Eşter’e lanet etti...."

  (Şeyhülislam Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi el-Belhi'nin "Yenabi'ul Mevedde" s.162)


  "...Muaviye Hz. Ali’ye sövmeleri için emir verdi...."


  kaynaklar:

  (Sahih-i Müslim c.2, s.360 / Sahih-i Tirmizi c.5, s.301, Hadis No: 3808 / el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek alas-Sahihayn" c.3, s.109 / Hasais en-Nisai s.48, 81 Haydariye Bas. / el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt Talib" s.84,86 Haydariye Bas./ İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.206, Hadis No: 271,272 / ez-Zerendi el-Hanefi'nin "Nazım Dürer es-Simtayn" s.107 / Menakib-i Hüvarezmi s.59 / İbn-i Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.1, s.134; c.4, s.25-26 / el-Askalani eş-Şafii’nin “el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.2, s.509 / İbn-i Mezahim’in “Vak’it Siffiyn" s.82, 92 / İbn-i Abdu Rabbih’in “İkd’ül Ferid" c.4, s.29 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül Belağa" c.1, s.256, 361, Mısır 1. Bas. / Sıbt İbn-i Cevzi’nin “Tezkiret’ ül Havas" s.63 / el-Emini’nin “el-Gadir" c.1, s.257; c.3, s.200)


  Muaviye mimberde Hz.Ali'ye lanet okudu ve bütün valilerine de ona lanet okumalarını emretti.

  Peygamberin zevcesi Ümmü Seleme, Muaviye'ye mektup yazarak şöyle dedi :

  Siz mimberde Hz. Ali'ye ve onu seven herkese lanet ettiğiniz için Allah ve resulüne küfrediyorsu-nuz.

  Ben, Allah ve Resulünün Hz.Ali'yi sevdiğine şehadet ediyorum. Ama Muaviye onun sözlerini dinlemedi.

  (Bkz. İbn-i Abdurabbih'in "İkd'ül Ferid" kitabı c.4, s.366)


  muaviye, İslam ülkelerinde minberlerde Ali'ye (a.s) küfür edilmesine emir verdi. (Bu emir Emevi halifelerinden Ömer b. Abdulaziz'in (99-101) dönemine kadar icra edildi).

  Muaviye mümessillerinin ve içlerinde sahabelerin de bulunduğu idarecilerinin yardımıyla, has ve seçkin Ali taraftarlarını öldürdü ve bazılarının başını mızraklara takıp şehirlerde gezdirdi. Rastladıkları Şiilere, Ali'den (a.s) uzak olduklarını ve ona sebbetmelerini teklif ediyorlardı. Bu tekliften çekinenler derhal katlediliyordu.

  (en-Nesaih’ül Kafiye S.58,63, 77-78)  Kaynak:

  1. el-Hasais en-Nisai s.24
  2. İbn-i Asakir'in 'Tarih-i Dimaşk' c.2, s.184
  3. el-Müttaki el-Hindi'nin 'Muntahab'ul Kenz' c.5, s.30
  4. el-Suyuti'nin 'Tarih'el Hulefa' s.73
  5. el-Nebehani'nin 'Feth'ül Kebir' c.3, s.196
  6. Tabari'nin 'Zehair'ul Ukba' s.66
  7. Menakıb-ı Hüvarezmi s.82
  8. Mişkat'ül Mesabih c.3, s.235, İbn-i Sabbağ el-Maliki'nin 'Füsul'ül Mühimme' s.111

  9. Tabari' nin 'Zehair'ul Ukba' s.66 ve 'Riyad'ul Nadara' c.2, s.219
  10-. Menakıb-ı Hüvarezmi s.81-82
  11-. Menakıb-ı Meğazeli s.83
  12. Süleyman el-Kunduzi' nin 'Yenabi' ul Mevedde' s.205
  13. eş-Şeblenci' nin 'Nur'ül Absar' s.110
  14. el-Künci' nin 'Kifayet' üt Talib' s.82
  15. el-Hamvini eş-Şafii' nin 'Feraid es-Simtayn' c.1, s.302
  16. el-Murkat fi Şerh’ül Müşkat c.10, s.474

 2. #2
  Muaviye Hz Ali'ye sövdü veya sövmedi bilemem fakat şunu çok iyi biliyorum ki; Sünniler dahil,bütün farkli mezhebe mensub müslümanlar Hz Ali'ye saygi duymakla kalmaz,çocuklarinin adlarini Ali koyarlar.

  Bu durumda Muaviye'nin ne dediginin ne önemi var.

 3. #3
  Ehlibeyt; Peygamber Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’den oluşur. Bu durum Peygamber’e vahiy geldiği dönemde vahiyle, yani Tanrısal buyrukla belirlenmiştir. Bu beş kişiye daha sonraları İmam Hüseyin’in sonunda gelen dokuz “masum / günahsız / arınık" İmam daha eklenmiştir. İmam Cafer-i Sadık’a bağlı “İmamiler" Tur 21. ayetteki

  “İnananlarla soylarında, inanarak onlara uyanları, soylarından gelenlerle birleştirir, buluştururuz ve yaptıklarının mükâfatında hiçbir şeyi eksiltmeyiz".

  Ehl-i Beyt'in kelime anlamı, "ev halkı" demektir. Terim anlamı ise; "Peygamber Efendimiz'in ev halkı"dır. Ev halkının kimler olduğu hususunda alimler arasında görüş ayrılığı vardır.
  Ehl-i Beyt dört lafızla tavsif edilirler: Al, Ehl-i Beyt , Zü'l-Kurba ve el-İ'treh.
  Bu lafızların sözcük manası şöyledir:
  Al: Al kelimesinin aslı ehl'dir. (H) harfi hemze harfine dönüştüğü için "al" olmuştur. Bu tabir salavat-ı şerifede geçmektedir: "Allahumme salli ala Muhammed'in ve ala al'i Muhammed". Lügat manası: Aile, Akraba, Tabi demektir.
  Ehl-i Beyt : Ev halkı. Ahzab suresi 33. ayette geçmektedir.
  Zü'l-Kurba: Akraba olanlar. Enfal suresi 41. ayette geçmektedir.
  el- İ'treh: Zürriyet. Bu tabir Efendimizin hadis-i şeriflerinde geçmektedir.

  “Köl lâ es’elüküm Aleyhi ecren ille’l meveddete fi’l kurba-
  De ki (Ya Muhammed): sizden peygamberliğim için bir ücret istemiyorum ancak Ehl-i Beyt’imi (akrabamı) seviniz". (Şura-23)


  Dünaydayken Cennetle müjdelenmiş bir kul. Arkasından kim ne söylemişse hesabını kendisi verir.


Facebook Yorumları

Konu Bilgileri

Şu An Görüntüleyenler

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

  Bu Konu için Etiketler