Osmanlı Kültüründeki Bazı Terimler ve Türkçe Anlamları

Osmanlı Kültüründeki Bazı Terimler ve Türkçe Anlamları ADLİ : II.Bayezit’in şiirlerinde kullandığı maslah. AHMEDİ : Sultan 3.Ahmet Devrinde, Bursa ve Üsküdar’da dokunan çatma türünde ipekli kumaş. AHİLİK : Anadolu Selçukluları Döneminde ortaya...

 1. #1
  Osmanlı Kültüründeki Bazı Terimler ve Türkçe Anlamları
  ADLİ : II.Bayezit’in şiirlerinde kullandığı maslah.
  AHMEDİ : Sultan 3.Ahmet Devrinde, Bursa ve Üsküdar’da dokunan çatma türünde ipekli kumaş.
  AHİLİK : Anadolu Selçukluları Döneminde ortaya çıkan, esnaf örgütü.
  AKALEM : Saltanat sancağı
  AKALEM : Yedi Osmanlı saltanat sancağından birinin adı
  AKAĞA : Saraylarda hizmet gören hadımağalarının beyaz ırktan olanı
  AKLAM : Dev.Resmi dairelerde, yazı işleriyle uğraşılan bölüm
  AKLAM : Resmi dairelerde yazı işleriyle uğraşan bölümlere verilen ad
  AKVA : İleri gelenlerinin kullandığı bir bıçak türü
  ALABEYİ : Bir bölgede bütün tımarlı sipahilerin en büyük amiri
  ALATİNİ : II.Abdülhamit’in sürgüne gönderildiği Selanik’teki ikmet ettiği köşkün adı
  ALİ BATI : Mondros Mütarekesi ertesi Mardin’de çıkan aşiret ayaklanması(11 Mayıs-18 Ağstz 1919)
  AMETÇİ : Padişah divanının türlü kalemlerinde görev yapan baş yazmanlarına verilen ad
  ARUSİYE : Yeni evlenen erkeklerden alınan bir tür vergi
  ASABA : Osmanlı mimarlığında, mukarnaslı başlıkların en üst bölümü
  ASAF : Vezir
  ASAKİRİMANSURE : İkinci Mahmut döneminde, yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra kurulan yeni ordunun adı
  ASES : Gece bekçisi
  ASES : Yeniçeri ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi
  ATABEK : Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi yada bağımsız bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
  ATABEY : Selçuklu şehzadelerin eğitimiyle uğraşan öğretmen, lala
  AVARIZ : Osmanlılarda önceleri halktan yalnız olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak toplanan vergi
  AYAN-EŞRAF : Derebeyi konumuna ulaşan taşra ileri gelenlerine verilen ad
  AYASULUK : Selçuk’un eski adı
  AYVAZ : Büyük konaklarda mutfak işlerinde çalıştırılan uşak
  AZAB : Osmanlıların ilk zamanlarında Türk asıllı hafif piyadeler
  AZAP : Anadolu beyliklerinde donanma askeri
  AZEB : Eskiden Anadolu beyliklerinde donanma hizmetlerinde görevlendirilen asker  BADIHAVA : Topraksız köylüden alınan kazanç vergisi
  BAHARİYE : Padişahlarının yeniçeri ağası başta olmak üzere ocak ağalarına dağıttıkları yazlık giysi veya kumaş
  BAKIKULU : Vergi denetimi ve tahsili ile Maliyeye ilişkin soruşturmaları yapan memura verilen ad
  BALA : Birinci sınıf Ula rütbesi ile vezirlik arasında yüksek birsivil aşama
  BALYOZ : Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad
  BAN : Macaristan ve Slovenya dolaylarında sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san
  BANLIK : Macaristan, Slovenya dolaylarındaki sancak beylerinin ünvanı ya da onların yönettikleri toprak
  BARATA : Bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
  BAÇ-BAC : Gümrük vergisi
  BAĞTAK : Padişah hareminde önemli kadınlar tarafından giyilen başlık
  BAŞESKİ : Yeniçeri bölüklerinin en kıdemsiz subayı ve erlerinin en kıdemlisi
  BELDAR : Osmanlı Ordusunda, dağ geçitlerini aşan, temizleyen ve koruyan, buradan geçenlerin güvenliğini sağlayan görevliler
  BERAT : Atama emri
  BERAYA : Vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahaliye verilen ad
  BEYLERBEYİ : Sancak beylerine verilen ad veya unvan
  BOSTANCI : Sarayın ve şehrin güvenliğinden sorumlu askarler
  BOZDOĞAN : Yeniçeriler tarafından kullanılan ve atların eyerlerinde asılı duran altı toplu gürz
  BOZOK : Yozgat ilinin Osmanlı Devrindeki adı
  BÖCEKBAŞI : Zabıta görevlisi
  BİAT : Padişah ölünce tahta geçecek oğlunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabül ve tasdik edilmesi
  BİVAYE : Osmanlıca nasipsiz,kısmetsiz anlamında


  CANBAZ : Eskiden atlı fedai asker
  CAİZE : Şairlerin şiirlerinde övdükleri büyük kişilerden aldıkları bahşiş
  CEBECİ : Ordunun zırhlı sınıfına mensub nefer
  CEBECİ : Silahların bakım ve onarımını yapmakla görevli asker sınıfı
  CEBELİ : Tımar sahiplerinin savaşa hazır olarak beslemek mecburiyetinde oldukları asker
  CENAH : Ordunun merkeze göre iki yanından her biri
  CENEVİZ : Cenova Cumhuriyetine verdikleri ad
  CERAHOR : Ordu hizmetlerinde kullanılan Hıristiyanlara verilen isim
  CERAYE : Evkaf idaresi tarafından fakirlere dağıtılan yiyecek ve ödenek
  CÜLÜS : Şehzadenin hükümdar olarak tahta çıkması
  CİHADİYE : II.Mahmut zamanında savaş masraflarını karşılamak üzere çıkarılan para(1810)
  CİVELEK : Yeniçeri ocağına yeni girmiş delikanlı
  CİZYE : Eskiden Müslüman olmayanlardan alınan bir çeşit vergi


  ÇAKALOZ : Eskiden kullanılmış mermi yerine çakıl taşı atan bir tür top
  ÇARKA : Osmanlılar’da öncü görevi
  ÇAŞNİGİR : Sarayda yemeklere bakan kimse
  ÇUHADAR : Padişahın giyeceklerine bakan memur


  DAYI : Tunus ve Cezayir Bey’lerine verilen ad
  DEHEN : Osmanlı Ordusunun kullandığı bir tür top
  DELİ : Vezir ve Beylerbeyine bağlı olarak görev yapan hafif süvari örgütünün askeri
  DEVŞİRME : Asker yetiştirilmek üzere Yeniçeri ocağına alınacak çocukları seçip toplama işi
  DOMNA : Eflak ve Buğdan beylerinin eşlerine verilen san
  DÜYUNU UMUMİYE : Borçlar yönetimi
  DİVANİ : Yaygınlık kazanmış bir yazı türü


  EFLAKAN : Karadağdan Romanya’ya dek uç boylarda yaşayan çoğu İslavlaşmış köylüler
  EMANETULLAH : Padişahların hükümet anlayışları bakımından yönetiminden sorumlu oldukları halk
  EMİN : Devlet görevlerindeki sorumlu kişilere verilen ad
  ENDERUN : Devlet görevlilerini yetiştiren okul
  ERSUSA : Kavuk
  ESAME : Yeniçerililerin kayıtlı oldukları kütük defter
  ESAMİLER : Ana kütük defterine adı ve ücreti yazılmış yeniçeriler ve diğer hizmetlilere verilen ad
  ESEDİ : Üzerinde aslan resmi bulunan Osmanlı parası
  ESTİMARE : Osmanlılar’da fıçı, varil gibi şeylerin ağırlığını ve hacmini tayin etme işi
  EŞREFİ : 16yy.dan sonra çıkartılan para


  FARİSAN : Eyâletlerde, hudutlardaki muhafız askerler
  FAUSTO ZONARO : Son saray ressamı olan İtalyan ressam
  FERAHİ : İkinci Mahmut devrinde feslerin tepesine püskülü tutturmak için takılan metal tepelik
  FRENK : Osmanlıların Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verdikleri ad


  GEVARE : Turfanda sebze meyvelerden alınan vergi
  GOSPODAR : Rumeli’deki büyük toprak sahipleri
  GRAMATİKOS : Rumca anlaşmaları yazan Rum Katibi


  HARİM : Camiileri mahalleden ayıran duvar
  HAS : Toprak düzeninde yıllık geliri yüz bin akçeyi aşan dirlik.
  HASEKİ : Karavaşlar arasından seçilen padişah gözdesi
  HASEKİ-İKBAL : Padişahın gözde cariyesi
  HULAGUHAN : İlhanlı Devleti’nin kurucus olan ünlü Moğol hükümdarı
  HİDİV : Mısır valisine verilen ünvan
  HİLAT : Padişahların gönül almak ya da birini ödüllendirmek için giydirdikleri değerli kumaştan yapılmış kürk
  HİM : Bingazi ve Trablusgarp’tan alınan bir çeşit vergi


  IKTA : Padişahın bir miktar toprağı birine mülki olarak veya gelirinden yararlanmak üzere vermesi  İHTİSAB : Klasik döneminde belediyenin İşlevini yerine getiren yönetim birimi
  İKTA : Selçuklular’da geliri Tımarlı Sipahilere verilen toprak
  İLHAMİ : Padişah III. Selim’in şiirlerinde kullandığı mahlas
  İLMİYE : Din, yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı ve bunların mesleği
  İLTİZAM : Kamu gelirlerini kiralamaya dayanan vergi toplama sistemi
  İMDADİYE : Savaş giderlerini karşılamak için alınan vergi
  İZLATKO : Celeplik yapanlara verilen ad
  İÇOĞLANI : Saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad


  KABALAK : Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılan bir tür başlık
  KAHİ : Emekliye ayrılacak yeniçeri aşçıların kendilerine sermaye toplamak için yapıp dağıttıkları bir tür pide
  KALEM : Resmi evrakı hazırlayan ünite katiplerin çalıştığı yer
  KALLAVİ : Sadrazam,vezir kavuğu
  KAPIKULU : Ücretli Osmanlı askeri
  KARAKA : Donanmada kullanılan ve ana güvertesi ile iki alt güvertesinde top bataryaları bulunan bir kalyon türü
  KARAKULAK : Emir çavuşu veya haberci
  KARAVELA : Donanmanın büyük gemileri
  KARLOFÇA : Dev.Toprak kaybettiği ilk antlaşma
  KARVAŞ : Haremdeki padişah kadını
  KARİN : Padişah yakınlarına ve emrinde bulunanlara verilen ad
  KAYILAR : Hanedanının kökenini oluşturan konar göçer topluluk
  KAZASKER : Yargı sisteminde Şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad
  KIRLANGIÇ : Donanmada kullanılan bir tür küçük savaş gemisi
  KIZILABA : Yeniçeri oçağına küçük yaşta giren oğlanların giydiği kırmızı abadan yapılmış giysi
  KRUP : 1888 tarihinden başlayarak Osmanlıda kullanılan bir top
  KUDUMİYE : Padişah ve devlet ileri gelenlerinin seferden dönmeleri dolayısıyla yazılan şiire verilen ad
  KURENA : Padişaha yakın olan görevliler, mabeyinciler
  KUŞBAZ : Padişahların av kuşlarını yetiştiren görevli
  KÖKE : Osmanlı Donanmasında kullanılmış bir tür savaş gemisi


  LAKABİ : On ikinci yüzyılda Selçuklular döneminde İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik
  LALA : Şehzade eğitmeni
  LALADAŞ : Lalanın altındaki acemilerin birbirine hitap biçimi
  LARİN : Basra’da kullanılan bir gümüş para
  LATA : İlmiyenin giydiği bir üstlük
  LEZ : Trablus ve Bingazi’deki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan aldığı vergi
  LEZEZ : Eskiden askerlerin aldıkları üç aylık maaşın Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarına denk gelen dördüncü bölümü
  LİKATOR : Bulgarlar’dan oluşan Voynuk Teşkilatındaki küçük rütbeli subaylar
  LİVA : İki alaydan oluşan askeri birlik  MABEYAN : Konaklarda, harem ile selamlık arasındaki daire
  MABEYİN : Padişah sarayında harem dairesi ile dış daireleri arasındaki bölüm
  MAKİRİYE : İskelelerden alınan vergi
  MALKOÇ : Akıncılar ocağının komutanı
  MECİDİYE : 1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde gümüş sikke
  MEKKARE : Taşıma işlerinde kullanılan at, deve, katır gibi hayvanlara verilen ad
  MELİKA : Padişah karısı
  MUTAK : Osmanlı’da özgürlüğü geri verilmiş kul ya da karavaş
  MİRAHUR : Has ahırın en büyük yöneticisi  NANHAR : Ölen yeniçerilerin çocuklarına verilen ad
  NEMSE-NEMÇE : Avusturya’ya ve halkına verilen ad


  ODA : Yeniçeri kışlası
  ODABAŞI : Yeniçeri kuruluşunda görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay
  ORTA : Yeniçeri ocağında tabur
  OTACI : Saray hekimi
  OTLAKİYE : Malı otlaklardan alınan vergi
  OTOMAN : Avrupalıların Osmanlılara verdiği ad


  ÖZİ : Karadeniz’in kuzeyinde kalan sınır eyaleti,Rumeli Eyaletlerinden biri


  PAZVANT : Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad
  PENCİK : Asker yetiştirilmek için, savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemioğlan adayları
  PEYK : Postacılık, kuryelik ve muhafızlık yapan, törenlerde yer alan asker sınıfı
  PIRPIRI-PİRPİRİ : Yeniçeri salma erlerinin giydikleri kırmızı çuhadan yapılmış cüppe
  PURUZ :Rumeli’de tutulan tevzi defterlerine verilen ad


  RUMELİ : Avrupa kıtasında kalan topraklarımıza verilen ad
  RUMİNE : Lozan Antlaşmasının yapıldığı saray
  RİKABDAR : Hükümdarın ata binerken üzengisini tutan kişi
  RİKABİYE :Sadrazam, vezir gibi devlet adamları tarafından devlet adamlarına verilen ad
  RİYALA : Tümgenerale eşit bir rütbe  SADARET : Başbakanlık
  SADIR : Kazaskerlere verilen san
  SADRAZAM : Başbakan
  SAKA : Eyalet askerlerine bağlı bir sınıf
  SALMA : Osmanlı Devleti’nde kol gezen kolluk eri
  SARICA : Eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk asker
  SATAK : Çarşı, Pazar yerleri
  SEKBAN : Eyalet paşaları ve sancak beylerine bağlı olarak görev yapan bir sınıf asker
  SEKBAN : Sınır boylarında görev yapan asker sınıfı
  SELATİN : Padişahların adına yaptırılan ve birden çok minaresi bulunan büyük camilere verilen ad
  SERASKER : Kara ordusu komutan
  SERDAR : Başkomutan
  SERİR : Padişahlarının makam koltuğuna verilen ad
  SOLAK : Yeniçerililere verilen ad
  SUBAŞI : Şehir güvenlik amiri
  SULTANİ : Mısır Trablus ve Cezayir darphanelerinde basılan Osmanlı altını
  SUPARA : Okul kitaplarının genel adı
  ŞATIR : Tören ve alaylarda padişahın, vezirin yanında yürüyen görevliler
  ŞİRVANİ : Çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat  TAPU : Hazine arazisini ekip biçenlerin ödediği vergi
  TAVAŞİ : Saraylarda hizmet eden hadımların genel adı,hadım ağası
  TERSANELİ : Deniz subay ve erlerine verilen ad  ULAH : Romanya yerli halkına verilen ad
  ULEMA : Kadılara ve müderrislere verilen ad
  ULUFE : Kapıkullarına üç ayda bir ödenen aylık
  ULUFE : Yeniçerilere verilen üç aylık ücret
  ULUFECİ : Yeniçerilikte bir sınıf süvari askeri
  URA : Sınır nişanı
  USTA : Yeniçerilerinin, görevleri aşcılık olan küçük zabitlerine verilen ad
  UŞİ : Osmanlı’nın Afrika’daki son toprak parçasını kaybettiği antlaşma(1912)


  VAKANÜVİS : Zamanın olaylarını saptamakla görevli kişi
  VELEDEŞ : Kapıkulu süvairlerinin oğullarına verilen ad
  VEZİR : Bakan
  VÜZERA : Vezirler


  YASAVUL : İlhanlılarda ordu müfettişine verilen ad
  YAYA-SAKA : Eyalet Askerlerine bağlı bir sınıf
  YENİÇERİ : Piyade askeri
  YUSUFİ : Padişah, sadrazam, vezirler ve yüksek dereceli devlet erkanının giydiği kavuk


  ZAPTİYE : Askeri Polis Teşkilatı
  ZAVİYELİ : Osmanlı mimarlığında ilk zamanlarda ortaya çıkan Klasik dönemlerde terk edilen cami plan şeması
  ZEAMET : Sipahilerin aldığı en büyük tımar

 2. #2
  Teşekkürler. Osmanlının herşeyinde asalet vardı. Basit gibi görünsede terimler bile kulağa hoş geliyor. emeğinize sağlık.

 3. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 27.05.2014
  #3
  Teşekkür ederimm

 4. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 28.11.2014
  #4
  evet çok yardımcı oldu allah razı olsun ) emeğe saygı

 5. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 13.12.2014
  #5
  on numara
  tabiiiiiiii :p

 6. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 17.04.2015
  #6
  teşekkürler

 7. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 01.05.2015
  #7
  Cogu selcuklu
  Cogu selcukludan gelme

 8. #8
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  Cogu selcukludan gelme
  Daha da geriye gidip (M.Ö.220-46) Büyük Hun İmparatorluğu'ndan gelme de diyebiliriz zira aynı milletin devamiyız

Facebook Yorumları

Konu Bilgileri

Şu An Görüntüleyenler

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 3 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 3 misafir)

  Bu Konu için Etiketler