Medyum, ruhlar alemi ile iletişime geçebildiğini ve ölülerle canlılar arasında iletişim kurabildiğini iddia eden kişi. Türkçeye Fransızcadan geçen sözcüğün kökeni Latince medium (ortadaki) sözcüğüne dayanır.

Medyum ve Medyumluk ÇeşitleriMedyom diyince aklınıza cinci hocalar geliyor değil mi? Halbu ki medyomluk çok daha farklı bir kavram daha hassas bir yetidir. Medyum sıfatı altında gördüklerinizin hemen hemen hiçbiri medyum değildir. Medyomluk doğuştan gelir ve sadece görmeyi duymayı kapsamaz. Bir yaşam vazifesidir ve bu alem ile ruhlar alemi arasında ki ince çizgide yaşayanlar için kullanılan bir tabirdir. Şimdi hakiki medyomluğun ne olduğuna dair en güvenilir kaynağı burada paylaşmak istiyorum;

MedyumlukMedyom, ruhlarla yapılan irtibatlara vasıta olan şahıstır. Medyomluğun bir çok çeşitleri vardır. Medyom kutsi bir vazife yapmaktadır. Onun inkişafı (gelişimi ) maddi ve manevi menfaat ve şöhret düşüncelerinden uzak kalmasıyla, tam bir tevazu, feragat ve teslimiyet vazifesine bağlanmasıyla mümkün olur.

Medyomluk kelimesi, "paylaşmak" manasına gelen latince "Mediare" fiilinden gelmektedir. Yani medyom aynı zamanda ruhi hayat ve dünyevi hayata iştirak etmektedir. İngilizce (Medium; vasıta vb. anlamlara gelmektedir) Her iki anlamda da medyomun ruhlarla yapılan irtibatlarda zaruri bir vasıta olduğu görülmektedir.

Medyom , hassas bir yapıya sahip melik bir insandır. O, bedensiz varlıklardan (Ruhlardan) gelen tesirleri veya titreşimleri diğer insanlardan daha fazla alıp bize nakledebilen şahıstır. Tesirleri alma yönünden düşünülürse her insan az çok medyomdur. Çünkü her insan bedensiz varlıklardan ve yüksek idareci planlardan devamlı tesirler alır. Fakat medyom dediğimiz şahıslar aldıkları çeşitli tesirleri ya zihni tezahürler (fikirler, sözler, yazılar) yahut da fiziki tezahürler halinde (eşyaların hareketleri, ektoplazma tezahürleri vs.) insanlara gösterebilmektedirler.

Medyomları daha iyi tanımak için onlar klasik spiritüalistlerin tasnif ettikleri küçük gruplarda da mütalaa etmek faydalı olur;

A - Fizik Tesirli MedyomlarBunlar Raps denen gürültüleri, eşyanın uzaktan el dokunmadan hareketini (telekinezi), bir eşyanın bir yerden kaybolup diğer yerde ortaya çıkmasını (apor hadisesi) hasıl eden medyomlardır.

B - Materyalizasyon MedyomlarıVücutlarından çıkan ektoplazmalarla ruhların görünmesini temin eden medyomlardır.

C - Yazıcı MedyomlarBunların bazıları otomatiktir ve yazdıklarından haberdar değillerdir. Bu cins bazı medyomlar bir eliyle bir yazı, diğeriyle başka yazı yazabilir, bu esnada üçüncü bir şahısla da konuşabilir. Bazıları da ellerinin bir makine gibi gelen varlığın tesirlerine tabi oldğunu hisseden mekanik medyomlardır.

D - Enstüvitif (Hadsi) MedyomlarBurada tebliğ eden varlık düşüncelerini ve duygularını medyoma manalar halinde nakletmektedir. Medyom bunları kendi düşünceleri gibi bildirmektedir. Ekseri üstün varlıklar bu vasıtadan istifade ederek büyük öğretici tebliğleri insanlara verirler.

E - Görücü ve Duyucu MedyomlarBunlar çıplak gözle görülmeyen bir takım şuaları görürler ve irtibatta bulundukları ruhu aynen görünüp tarif ederler. Veya onun sesini, bir musikiyi duyarlar.

F - Enkarnasyon (Bedene girme) ve Enkorporasyon (Bedenlenme) MedyomlarıBu medyomlar çok enteresandır. Bunlarla yapılan irtibatlarda konuştuğumuz bedensiz varlığı karşımızda ve medyomun bedenine girmiş, ona tamamen tasarruf ediyor gibi görürüz. Burada varlık, medyomla çok sıkı irtibatta, onunla devamlı imaj alışverişindedir. Burada zannedildiği gibi medyomun bedenini terketmesi diye birşey yoktur.