Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1900 - 1923

1900-1923 yılları arası
1900

Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi

1900

ıstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1900

Darü'l Fünun-ı şahane'nin kurulması (31 Ağustos)

1901

Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması

1901

Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

1901-1908

Hicaz demiryolu hattının yapımı

1902

Yemen isyanlarının tekrar başlaması

1902

Makedonya'da Bulgar ıhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)

1902

Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)

1902

Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)

1903

şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)

1903

Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)

1904

Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

1905

Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

1905

Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)

1906

Akabe olayları ve Akabe krizi

1908

Osmanlı Eczacı ıttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i ılmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması

1908

II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)

1908

Avusturya-Macaristan ımparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)

1908

Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)

1908

II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)

1909

Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

1909

Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

1909

Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu

1909-1910

Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması

1909

31 Mart Olayı (13 Nisan)

1909

Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, ıstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)

1909

II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)

1909

Meclisin açılması (17 Aralık)

1910

Arnavutlar'ın ayaklanmaları

1910

Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

1911

Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

1911

ıtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali

1911

Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri

1911-1912

Osmanlı ıtalyan Savaşı

1912

Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı

1912-1913

Balkan devletlerinin Osmanlı-ıtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

1912

Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)

1912

II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)

1912

ıtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)

1912

II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)

1912

Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)

1912

Trablus ve Bingazi'nin ıtalya'ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın ıtalya elinde kalması (15 Ekim)

1912

Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)

1912

Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)

1913

Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)

1913

I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)

1913

Sadrazam Mahmud şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)

1913

II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)

1913

Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)

1913

Osmanlı-Bulgar barışı : ıstanbul Antlaşması (29 Eylül)

1913

Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)

1914

Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması

1914

Islah-ı Medaris Nizamnamesi

1914

Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması

1914

5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)

1914

Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)

1914

Avusturya-Macaristan ımparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)

1914

Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)

1914

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)

1914

Almanya'nın Fransa'ya, ıngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)

1914

Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)

1914

1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)

1914

ıslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)

1914

Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)

1914

Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım - Aralık)

1914

Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)

1914

ıngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)

1914

Osmanlı Devleti'nin ıtilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)

1914

Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)

1914

Mısır'ın ıngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)

1915

Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi

1915

Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü ıstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi

1915

Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi

1915

Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak - 18 Mart)

1915

Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs

1916

Hicaz ve Mekke'nin kaybı

1916

Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; ılk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)

1917

Yıldırım Ordular Grubu'nun kurulması

1917

Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü

1917

Rusya'da Bolşevik ıhtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu

1917

şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

1917

Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)

1918

şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)

1918

Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)

1918

Sultan Mehmed Reşad'ın vefatı ve Mehmed Vahidettin'in tahta çıkması

1918

Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)

1918

Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed ızzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)

1918

Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)

1918

Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)

1918

Ahmed ızzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)

1918

ıtilaf Devletleri'nin ıstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)

1919

Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve ıtilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi

1919

Yunanların ızmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)

1919

Mustafa Kemal Paşa'nın ıstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)

1919

Erzurum Kongresi (23 Temmuz)

1919

Sivas Kongresi (4 Eylül)

1919

Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)

1919

Amasya Protokolü (22 Ekim)

1919-1920

Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması

1920

Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (28 Ocak)

1920

ıtilaf işgal kuvvetlerinin ıstanbul'daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması

1920

Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)

1920

Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)

1920

ıstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)

1920

Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)

1921

Birinci ınönü Muharebesi (6 Ocak)

1921

Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 şubat)

1921

ıkinci ınönü Muharebesi (31 Mart)

1921

Sakarya Meydan Muharebesi (3 Eylül)

1921

Fransa ile barış (20 Eylül)

1922

Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)

1922

ızmir'in kurtuluşu (9 Eylül)

1922

Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)

1922

Mehmed Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)

1923

Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurulması (29 Ekim)