Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1500 - 1599

1500-1599 yılları arası
1500

Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

1502

Venedikle sulh

1508

Çaul seferi

1509

Diu seferi

1511

şahkulu Baba Tekeli isyanı, şehzade Selim Hareketi

1512

II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta geçişi

1514

Çaldıran Savaşı, Tebriz'e giriş

1516

Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı

1517

Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş

1517

Haremeyn'in himaye altına alınması

1517

Piri Reis'in Mısır'da Yavuz Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

1519

Celali isyanları

1519

Cezayir'in iltihakı

1520

I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta geçişi

1521

Belgrad'ın fethi

1521

Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

1522

Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

1522

Rodos'un fethi

1524

Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı'nın Osmanlı'ya tabiiyeti

1525

ılk Fransız elçisi ıstanbul'da

1526

Mohaç Muharebesi

1527

Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

1528

Pîrî Reis'in I. Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

1529

Viyana kuşatması, Budin'in geri alınışı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması

1532

Alman Seferi, Kanuni'nin Graz'ı fethi

1533

Osmanlı Almanya arasında ıstanbul Antlaşması

1533-1534

Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini

1534

Osmanlı-ıran Savaşı'nin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

1534

şeyhülislam ıbn-i Kemal'in ölümü

1535

Tunus'un kaybedilişi

1536

Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi

1536

Veziriazam ıbrahim Paşa'nın idamı

1537

Körsof-Avlonya seferi

1537

Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertizo Zaferi

1538

Preveze Zaferi

1538

Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi, Aden ve Hadramut'un alınışı

1540

Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

1541

Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

1543

Estergon ve Szekesfehervar'ın fethi

1547

ıstanbul Antlaşması

1547

Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

1548

1534-1555 Osmanlı-ıran Savaşı

1550

Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

1551

Trablus Kuşatması

1554

Piri Reis'in ölümü

1553

Fransa ile ıstanbul Antlaşması ve Fransa'nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması

1553-1554

Turgut Reis'in Akdeniz seferi, Korsika'yı fethi

1553-1554

Nahcıvan Seferi

1555

ılk Osmanlı-ıran antlaşması : Amasya Antlaşması

1555

Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması

1557

Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

1559

Konya Savaşı ve şehzade Bayezid'in yenilerek ıran'a sığınması

1560

Cerbe Savaşı'nda Osmanlı Donanmasının ıspanyollara karşı zafer kazanması

1562

Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi

1565

Başarısız Malta kuşatması

1565

100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

1566

Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim'in tahta geçişi

1566

Sakız adası'nın fethi

1567

Yemen isyanı

1568

Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi

1568

yeniden Yemen'in fethi

1569

Astarhan seferi

1569

Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

1570

Kıbrıs Seferi

1571

Kırım Hanı 1.Devlet Giray'ın Moskova'yı fethi

1571

ınebahtı hezimeti, Kıbrıs'ın fethi.

1573

Lehistan'ın himaye altına alınışı

1574

Tunus'un Fethi

1574

II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi

1575

Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

1576

Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti'ne bağlılığını bildirmesi

1577

Takiyüddin'in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (ıstanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578

Osmanlı-ıran Savaşı'nın başlaması

1578

Vadi'üs-seyl Savaşı ve Fas'ın himaye altına alınması

1579

Hazar Denizi'nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu

1580

ılk ıngiliz ahidnamesinin verilişi

1580

ıstanbul Rasathanesi'nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak)

1581

Maskat'ın Fethi

1583

Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)

1583

Meşale Savaşı

1585

Tebriz'in Fethi

1585

1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala'ya varması

1586

ılk Sikke tashihi

1588

Gence seferi

1588

Resm-i tashih-i sikke konulması

1589

ıkinci sikke tashihi

1589

2. Mombasa seferi

1587

Cezayir'de Paşalar devrinin başlaması, Osmanlı merkezî otoritesinin zayıflaması

1590

Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması

1591

Tunus'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı egemenliğinin sembolik hale gelmesi

1592

Lehistan'ın Osmanlı himayesinden çıkışı

1593

Kulpa Bozgunu ve Avusturya'yla savaşın başlaması

1594

Yanıkkale'nin fethi

1594

Eflak, Boğdanve Erdel'in ayaklanması

1595

Estergon'un Avusturyalılara kaybı

1595

III. Murad'ın vefatı, III. Mehmet'in tahta geçişi

1595

Köprü Faciası ve Akıncı Ocağı'nın sonu

1596

Eğri Kalesi'nin fethi ve Haçova Savaşı

1598

Yanıkkale'nin Avusturyalılara kaybı, Budin'in kuşatılması

1599

Karayazıcı Ayaklanması'nın başlaması