Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1400 - 1499

1400-1499 yılları arası
1400

Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

1402

Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi

1402-1413

Fetret Devri, iç karışıklıklar

1409

Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı

1411

I. Mehmed'in tahta çıkışı

1413

I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1416

şeyh Bedreddin isyanı

1416

Macaristan Seferi

1417

Avlonya'nın fethi

1418-1420

Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı

1419-1424

Bursa'da Hacı ıvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami'nin yaptırılması

1421

Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi

1422

Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı

1422

Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı ıstanbul Kuşatması

1425

Molla Fenari'nın ilk şeyhülislam olarak tayini

1425-1426

Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi

1427-1428

Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi

1430

Selanik'in Fethi

1432

Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

1434

Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

1439

Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı

1444

II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı

1445

II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi

1447

Edirne'de II. Murad tarafından Üç şerefeli Camii'nin yaptırılması

1448

II. Kosova Savaşı

1451

II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi

1453

ıstanbul'un fethi, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

1453

Enez'in Fethi

1454

II. Mehmed'in Birinci Sırbistan Seferi

1455

II. Mehmed'in ıkinci Sırbistan Seferi

1455

Boğdan Voyvodalığı'nın Osmanlı'ya bağlılığını bildirmesi

1456

II. Mehmed'in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması

1458

II. Mehmed'in Birinci Mora Seferi, Atina'nın Fethi

1459

II. Mehmed'in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire'nin Fethi ve Sırbistan'ın tamamen ilhakı

1460

II. Mehmed'in ıkinci Mora Seferi, Mora'nın Fethi

1461

Trabzon Rum ımparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı

1461

Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı

1461

Cenevizlilerden Amasra'nın alınışı

1462

II. Mehmed'in Eflak Seferi, Eflak'ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi

1463

Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

1463-1470

ıstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

1463

II. Mehmed'in Birinci Bosna Seferi, Bosna'nın Fethi

1464

II. Mehmed'in ıkinci Bosna Seferi, Bosna'nın fethinin tamamlanması

1466

II. Mehmed'in Karaman seferi

1466

II. Mehmed'in Birinci Arnavut Seferi

1467

II. Mehmed'in ıkinci Arnavut Seferi

1468

Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı

1468

II. Mehmed tarafından ıstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

1470

Eğriboz'un Fethi, Ağrıboz adasının fethi

1470

Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular'a karşı zafer

1473

Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer

1475

Kefe ve Azak'ın Cenevizlilerden alınışı

1475

Kırım hanı Mengli Giray Han'ın Cenevizlilerin elinden kurtarılması ve Kırım'ın Osmanlı'ya bağlanması

1475

Başarısız Boğdan seferi

1476

Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı

1478

II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

1478

II. Mehmed'in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi

1479

Korfu hariç tüm ıyonya adalarının fethi

1479

Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480

Otranto Seferi

1480

Başarısız Rodos Kuşatması

1480

Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481

Mısır seferine çıkan II.Mehmed'in ölümü ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

1481

100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

1482

Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

1483

Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

1484

Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman'ın fethi

1485

Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1486

Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi şifahanesi)

1488

II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

1489

Memlüklere karşı toprak kaybı

1491

Osmanlı-Memlük Barışı

1492

Macar Seferi

1492

ıspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

1494

şehzade Süleyman'ın doğumu

1495

Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü

1497

ılk Rus elçisinin ıstanbul'a gelişi

1498

Lehistan Seferleri

1499

Venedik Harbi