Ansiklopedi

Biyografiler

Konular
441
Mesajlar
501
Konular
441
Mesajlar
501

Ülkeler

Konular
209
Mesajlar
220
Konular
209
Mesajlar
220

Şehirler

Konular
81
Mesajlar
87
Konular
81
Mesajlar
87
 • Portal konusu
Şair Evlenmesi, İbrahim Şinâsî'nin 1860 yılında Tercüman-ı Ahvâl'de tefrika edilen ardından kitap olarak basılan töre komedisi tarzında tek perdelik piyestir. Şair Evlenmesi piyesi Türkçede noktalama işaretlerinin kullanıldığı ilk eserlerden biridir. Şinasi eserde üç noktalama işareti...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 84,
Cevaplar
0
Görüntüleme
84
 • Portal konusu
Mekteb-i Mülkiye, Osmanlı Devleti'nın idârî kademelerinde görev alacak kimseleri yetiştirmek maksadıyla, İstanbul’da Fatih semtinde, “Ticarethane” denen yerde kuruldu. Okulun resmi adı “Mekteb-i Fünun-u Mülkiye” idi. 12 Şubat 1859 tarihinde Sadrazam Âli Paşa ve hükûmet üyelerinin katılımıyla...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 88,
Cevaplar
0
Görüntüleme
88
 • Portal konusu
Beyoğlu, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan ilçelerinden biridir. Beyoğlu ilçesini kuzeybatıdan Kâğıthane, kuzeyden Şişli, doğudan Beşiktaş ve İstanbul Boğazı, güneyden ve batıdan Haliç çevrelemektedir. Yüzölçümü 8.76 km²'dir. İlçe 45 mahalleden oluşmaktadır. Adını, Pera da denen, Tünel-Taksim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 68,
Cevaplar
0
Görüntüleme
68
 • Portal konusu
Günümüzde deniz ulaşımının vazgeçilmezi olan arabalı vapur, diğer ismiyle feribot, Türkler tarafından bulunmuştur ve ilk olarak Osmanlı döneminde kullanılmıştır. İstanbul, iki kıtanın birleştiği noktada kurulmuş olması nedeniyle tarihi süreç içerisinde deniz ulaşımı yönünden daha fazla gelişmiş...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 114,
Cevaplar
0
Görüntüleme
114
 • Portal konusu
Lugat-ı Naci, Muallim Naci tarafından başlanıp onun ölümünden sonra Müstecabizâde İsmet tarafından tamamlanan ve ilk baskısı 1894’te yapılan Osmanlıca sözlük. Türkçe’de kullanılan Arapça, Farsça kelimeleri ve Batı dilinden Türkçe’ye girmiş bazı kelimeleri içeren lugattan 18 bin madde mevcuttur...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 89,
Cevaplar
0
Görüntüleme
89
 • Portal konusu
Bank-ı Der Saadet, 1847 yılında İstanbul'da Galata bankerlerince kurulan ilk Osmanlı bankasıdır. Daha sonra yerine 1856'da Bank-ı Osmani (Osmanlı Bankası) kurulmuştur. 1863'te Bank-ı Osmani-i Şahane adıyla kurulan banka, 2001 yılında Garanti Bankası'na katılmasıyla varlığı sona ermiştir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 93,
Cevaplar
1
Görüntüleme
93
 • Portal konusu
Beylerbeyi Sarayı, Sultan Abdülaziz tarafından 1861-1865 yıllarında mimar Sarkis Balyan'a İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi semtinde yaptırılan saraydır. Tarihi Sarayın bulunduğu yer tarihi bir yer olup, buranın yerleşim alanı olarak kullanılması Bizans dönemine kadar uzanmaktadır. Bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 64,
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
 • Portal konusu
Maârif-i Umûmiye Nezâreti (Maarif Nazırlığı ya da Maarif Nezareti), son dönem Osmanlı Hükümetleri'nde eğitim işlerinden sorumlu olan nazırlıktır. Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut dönemine kadar eğitim işlerinden sorumlu bir devlet görevlisi bulunmuyordu. Bu dönemde Heyet-i Vükela yani Bakanlar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 66,
Cevaplar
0
Görüntüleme
66
 • Portal konusu
Osmanlı Devleti döneminde zirai eğitim konusunda ilk teşebbüs 1848 yılında Yeşilköy’ de Mekteb-i Ziraat-i Şahane’nin kuruluşu ile gerçekleşmiştir. Ancak bu mektep çeşitli sebeplerle ikinci eğitim yılında kapatılmıştır. 1867 yılında yayınlanan bir kararname ile vilayet merkezlerinde birer...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 76,
Cevaplar
0
Görüntüleme
76
 • Portal konusu
Dârülmuallimîn Nizamnâmesi’nin Cevdet Paşa tarafından hazırlanan metni (BA, İrâde-Meclis-i Vâlâ, nr. 6894) Osmanlılar’da öğretmen yetiştirmek için okul açma fikrinin ortaya çıkması Tanzimat dönemine rastlar. Ancak daha önceki devirlerde de “müderris” denen hocaların medreselerden yetiştiği...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 64,
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
 • Portal konusu
Kaime-i Nakdiye-i Mutebere (Para Yerine Geçen Kâğıt), Osmanlı Devleti'nde el yazması ilk kâğıt paralara verilen ad. İlki 1840 yılında Abdülmecid zamanında çıkarılmıştır. %12,5 faizli olan bu paralar bir tür hazine bonosu idi. Bir süre sonra taklit edilmeye başlanınca tedavülden kaldırıldı...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 97,
Cevaplar
1
Görüntüleme
97
 • Portal konusu
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye veya Meclis-i Vâlâ, II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı. 24 Mart 1838’de kuruldu. Başkanlığına eski seraskerlerden Koca Hüsrev Paşa’nın getirildiği meclis beş üyeden oluşmaktaydı. Padişah ve şeyhülislâmın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 85,
Cevaplar
0
Görüntüleme
85
 • Portal konusu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgaline direniş göstermek üzere Türk Milletinin ortaya koyduğu irade ile kurulan, ve yasama erkini kullanan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organıdır. "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir"...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 96,
Cevaplar
0
Görüntüleme
96
 • Portal konusu
Servet-i Fünun dergisiEdebiyat-ı Cedide Nedir ? (Servet-i Fünun) : Edebiyat-ı Cedide 1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 58,
Cevaplar
0
Görüntüleme
58
 • Portal konusu
Servet-i Fünun dergisinin 24 Aralık 1908 tarihindeki kapağı İkinci Meşrutiyet'in ilk meclis toplantısını duyuruyor. Servet-i Fünûn edebiyatı veya topluluğun kendini anarken kullandığı Edebiyat-ı Cedîde, II. Abdülhamid döneminde, Servet-i Fünûn adlı derginin çevresinde toplanan sanatçıların Batı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 50,
Cevaplar
0
Görüntüleme
50
 • Portal konusu
Girit İsyanı“İlk olarak 1821´de Osmanlı yönetimine başkaldırdılar” 2 Nisan 1830´da Osmanlı Devleti tarafından bağımsızlığı kabul edilen Yunanistan, bununla yetinmiyordu ve yetinmek niyetinde de değildi. İstanbul´un merkezinde bir Rum İmparatorluğu kurma hayali Yunan devlet adamlarının her zaman...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 59,
Cevaplar
0
Görüntüleme
59
 • Portal konusu
Girit Meselesi Girit MeselesiDoğu Akdeniz'in Kıbrıs'tan sonraki en büyük adası olan Girit, XVII. yüzyılın ortalarında Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Osmanlı Devleti yönettiği her bölgede uyguladığı adâletli ve hoşgörülü idâre tarzını Girit'te de icrâ etmiştir. Kandiye'nin fethinden Mora...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 66,
Cevaplar
0
Görüntüleme
66
Hariciye Nazırlığı ya da Hariciye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümetlerinde devletin dış siyasetini yürütmekle görevli, günümüzdeki Dışişleri Bakanlığı'na karşılık gelen kurumdur. İstanbul'da günümüzde İstanbul Valiliği işlevini gören Babıali binasında sadrazamlıkla aynı binayı paylaşmıştır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 68,
Cevaplar
0
Görüntüleme
68
 • Portal konusu
Kara Harp Okulu (KHO) veya eski ve geleneksel adıyla Harbiye, Ankara'da bulunan, Türk Kara Kuvvetleri'nin muvazzaf subay kaynağı olan lisans seviyesinde eğitim veren askerî okuldur. Tarihi Mekteb-i Harbiye-i Şahane, Sultan II. Mahmud'un emriyle 1834 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta eğitimin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 103,
Cevaplar
0
Görüntüleme
103
 • Portal konusu
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türkiye’de çok sesli müziği yayma, tanıtma sevdirme, Türk bestecilerin eserlerini yurtdışında seslendirme amaçlarına hizmet eden Ankara'da yerleşik senfoni orkestrasıdır. Dünyada, kuruluşundan itibaren varlığını kesintisiz sürdüren en eski...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 85,
Cevaplar
0
Görüntüleme
85
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst