Ansiklopedi

Biyografiler

Konular
496
Mesajlar
556
Konular
496
Mesajlar
556

Ülkeler

Konular
209
Mesajlar
220
Konular
209
Mesajlar
220

Şehirler

Konular
81
Mesajlar
87
Konular
81
Mesajlar
87
 • Portal konusu
Servet-i Fünun dergisiEdebiyat-ı Cedide Nedir ? (Servet-i Fünun) : Edebiyat-ı Cedide 1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 66,
Cevaplar
0
Görüntüleme
66
 • Portal konusu
Servet-i Fünun dergisinin 24 Aralık 1908 tarihindeki kapağı İkinci Meşrutiyet'in ilk meclis toplantısını duyuruyor. Servet-i Fünûn edebiyatı veya topluluğun kendini anarken kullandığı Edebiyat-ı Cedîde, II. Abdülhamid döneminde, Servet-i Fünûn adlı derginin çevresinde toplanan sanatçıların Batı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 60,
Cevaplar
0
Görüntüleme
60
 • Portal konusu
Girit İsyanı“İlk olarak 1821´de Osmanlı yönetimine başkaldırdılar” 2 Nisan 1830´da Osmanlı Devleti tarafından bağımsızlığı kabul edilen Yunanistan, bununla yetinmiyordu ve yetinmek niyetinde de değildi. İstanbul´un merkezinde bir Rum İmparatorluğu kurma hayali Yunan devlet adamlarının her zaman...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 70,
Cevaplar
0
Görüntüleme
70
 • Portal konusu
Girit Meselesi Girit MeselesiDoğu Akdeniz'in Kıbrıs'tan sonraki en büyük adası olan Girit, XVII. yüzyılın ortalarında Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Osmanlı Devleti yönettiği her bölgede uyguladığı adâletli ve hoşgörülü idâre tarzını Girit'te de icrâ etmiştir. Kandiye'nin fethinden Mora...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 74,
Cevaplar
0
Görüntüleme
74
Hariciye Nazırlığı ya da Hariciye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümetlerinde devletin dış siyasetini yürütmekle görevli, günümüzdeki Dışişleri Bakanlığı'na karşılık gelen kurumdur. İstanbul'da günümüzde İstanbul Valiliği işlevini gören Babıali binasında sadrazamlıkla aynı binayı paylaşmıştır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 84,
Cevaplar
0
Görüntüleme
84
 • Portal konusu
Kara Harp Okulu (KHO) veya eski ve geleneksel adıyla Harbiye, Ankara'da bulunan, Türk Kara Kuvvetleri'nin muvazzaf subay kaynağı olan lisans seviyesinde eğitim veren askerî okuldur. Tarihi Mekteb-i Harbiye-i Şahane, Sultan II. Mahmud'un emriyle 1834 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta eğitimin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 127,
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
 • Portal konusu
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türkiye’de çok sesli müziği yayma, tanıtma sevdirme, Türk bestecilerin eserlerini yurtdışında seslendirme amaçlarına hizmet eden Ankara'da yerleşik senfoni orkestrasıdır. Dünyada, kuruluşundan itibaren varlığını kesintisiz sürdüren en eski...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 95,
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
 • Portal konusu
Mızıka-yı Hümayun, kostümü, donanımı ve örgütlenme şekli itibarı ile Avrupa standartlarında bir ordu olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin yapısına uymadığı gerekçesi ile kaldırılan Mehterhane-i Hümayun'un yerine kurulan askeri bandodur. Kuruluşunda başına, 17 Eylül 1828'de bir İtalyan müzik...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 100,
Cevaplar
0
Görüntüleme
100
 • Portal konusu
Tersâne-i Âmire, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla birlikte Gelibolu’da teşekkül eden ve sonraları devletin genişlemesine paralel olarak İstanbul Haliç’te esaslı bir teşkilâta kavuşan Osmanlı denizcilik faaliyetinin merkez üssüdür. Osmanlılar tersane yerine önceleri “liman” kelimesini kullanırken...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 92,
Cevaplar
0
Görüntüleme
92
 • Portal konusu
Feshane, II. Mahmut tarafından 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın yerine gelmiş olan yeni ordu Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'ye üniforma dikmek için kurulmuş olan ve günümüzde ise uluslararası fuar, kongre ve kültür merkezi olarak hizmet vermekte olan İstanbul Haliç kıyısındaki tarihi yapıdır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 101,
Cevaplar
0
Görüntüleme
101
Takvim-i Vekayi Takvim-i Vekayi, Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde 1831'de yayımlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk resmi gazetesidir. Haftalık olarak yayımlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da yayımlanan bir gazeteydi. Resmî ilânlar ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Mukataa hazinenin gelir kaynaklarından biridir. Devlete ait bir arazi veya gelirin bir bedel mukabilinde kiraya verilmesi veya geçici olarak temlikidir. Sözlükte “kesmek” mânasındaki Arapça "kat" kökünden türeyen mukātaa "kesişmek" demektir. “Belirli bir miktar üzerinde karşılıklı anlaşma”...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 53,
Cevaplar
0
Görüntüleme
53
 • Portal konusu
İskenderiye, Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan, Kahire'nin ardından ikinci büyük şehridir. Ayrıca 4,5 milyonluk nüfusuyla Akdeniz kıyısındaki en büyük yerleşimdir. Büyük bir sanayi bölgesinin merkezi ve Mısır'ın ana limanı olan İskenderiye'de Mısır dış ticaretinin büyük kısmı gerçekleşir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 87,
Cevaplar
0
Görüntüleme
87
 • Portal konusu
Mora Yarımadası veya Peloponez, bugünkü Yunanistan'ın güneyinde, ülkenin bir kısmını oluşturan, Avrupa kıtasına bağlı olan ve Ege Denizi'nde bulunan yarımadadır (1893'ten beridir teknik olarak ada). Adanın ismi Batı dilleri ve Yunanca'da Peloponnesos'tur. Bu isim Yunanca'da Pelops'un Adası...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 85,
Cevaplar
0
Görüntüleme
85
 • Portal konusu
Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Muhammed'in galip gelmiş askerleri), Yeniçeri Ocağı'nın Vaka-i Hayriye ile kaldırılmasından sonra Sultan II. Mahmut tarafından 1826 yılında kurulmuş yeni ordudur. Asakir-i Mansure-i Muhammediye Dömeke Meydan Savaşı'nda (1897)Dindarların tepkisini azaltmak için...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 121,
Cevaplar
0
Görüntüleme
121
 • Portal konusu
Yeniçeri ağası, Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek rütbeli komutanı. Yeniçeri ağası Yeniçeri ağası, Yeniçeri Ocağı ile Acemi Ocağı işlerinden sorumludur. Sadrazamdan sonra gelen yeniçeri ağasının hem sivil, hem de askeri görevleri vardır. Esnafı denetlemesi de onun görevlerindendi. Başkentin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 126,
Cevaplar
0
Görüntüleme
126
 • Portal konusu
Fatih Camii ve Külliyesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış olan cami ve külliyedir. Külliye 16 adet medrese, darüşşifa (hastane), tabhane (konukevi) imaret (aşevi), kütüphane ve hamam bulunmaktadır. Şehrin yedi tepesinden birinde inşa edilmiştir. Cami 1766...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 120,
Cevaplar
0
Görüntüleme
120
 • Portal konusu
1808 tarihli cihâdiyye kuruşu (İstanbul Arkeoloji Müzeleri) Cihadiyye, II. Mahmud devrinde çıkarılan bir sikkedir. II. Mahmud’un tahta çıkışının üçüncü yılında (1810) eski ikiliklerin ağırlığına eşit olmak üzere 8 dirhem ağırlığında ve 200 para değerinde savaş giderlerine yardım olmak üzere...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 116,
Cevaplar
0
Görüntüleme
116
 • Portal konusu
Sened-i İttifak, (29 Eylül 1808) Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli ve Anadolu âyanlarını İstanbul'da toplayarak yapmış olduğu anayasal bazı vasıflar içeren bir antlaşmadır. Sened-i İttifak’ın tam metni Anayasa hukukçuları Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak genellikle...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 159,
Cevaplar
0
Görüntüleme
159
 • Portal konusu
Ayan, Osmanlı İmparatorluğu'nda herhangi bir vilayet ve kazada, o mahallin idaresiyle alakadar olarak halk ile hükümet arasındaki muamelatta her iki tarafa ait işleri idare eden ve halk tarafından seçilen vazife sahibi kişilerdir. Ayanlar o bölgenin nüfuzlu aileleri olan ve “eşraf-ı belde”...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 120,
Cevaplar
0
Görüntüleme
120
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst