Hızır Aleyhisselam’ın Okuduğu Vird

y.airel

topragizbiz.com
HIZIR ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU VİRDBismillahirrahmanirrahiym

* La ilaheillellahül hayyül kayyum
* La ilahe illellahül bakıd deymum
* La ilahe illellahüvahdehu la şerike leh
* La ilaheillellahül evvelül ahir
* La ilahe illellahüz zahirul batın
* La ilahe illellahülazizül cebbar
*La ilahe illellahül hakimül ğaffar
* La ilahe illellahüs semiy’ul basiy
* Lailahe illellahül latiyfül habir
* La ilahe illellahül ğafuruşşekur
*La ilahe illellahül vehhabül kadir
* La ilahe illellahül halimül alim
* La ilaheillellahül cevadül kerim
* La ilahe illellahül berrur rahiym
* La ilaheillellahül azizül hakiym
* La ilahe illellahül hafidur rafiu
* La ilaheillellahül hafiyzul muğniy
* La ilaheillellahül kerimül mu’tıy
* La ilahe illellahül kaimüz zekiyy
* La ilaheillellahül aliyyül behiyy
* La ilahe illellahüşşehidürrakıyb
* La ilahe illellahül karibül mucib
* La ilahe illellahül fettahulaliym
* La ilahe illellahül vekiylür razzak
* La ilahe illellahül mütekebbirulhalık
* La ilahe illellahül evvelü min aded
* La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded
* La ilahe illellahül vedudül meciyd
*La ilahe illellahül mübdiül müiyd
* La ilahe illellahül fe’alü lima yürid
* Lailahe illellahül melikül varis
* La ilahe illellahül bakıl bais
* La ilaheillellahül bariul musavvir
* La ilahe illellahül latiyful müdebbir
* La ilahe illellahüsseyyidüd deyyan
* La ilahe illellahülhannanül mennan
* La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan
* La ilahe illellahülhadil kaviyy
* La ilahe illellahü zülahdil vefiyy
* La ilahe illellahül hakkul mübin
* La ilahe illellahüt tevvabülmüiyn
* La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal
* La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal
* La ilahe illellahül ferdüs samed
* La ilaheillellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda
* La ilahe illellahül basitulbediy’u
* Lailahe illellahü zül hisabis seriy’ı
* La ilahe illellahül vasiu zül ihsan
* Lailahe illellahüs selamül mü’min
* La ilahe illellahül kefiylül müheymin
* Lailahe illallahül hakimül kerim
* La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı verabbül arşil azıym
* Vesallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn
* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn


Sırları:
1- Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ilezihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.
2- Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçoklütfuna nail olur.
3- Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i şerifleri mevcuttur.Okuyanlar Allah Teala’nıntecellilerine mahzar olurlar.(M.Ahzab, Şazeli,476)
4- Okuyanlar hermuradlarına bi iznillah nail olurlar.Tecrübe olunmuştur.
 
Üst