Salavat nedir? Salavat örnekleri ve anlamları

BULUT

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
Salavat nedir? Salavat örnekleri ve anlamlarıSalavat Nedir ?

“Salavat”, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir.

Salavat Örnekleri Nelerdir?

Aleyhissalatu vesselam
Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

SallAllahu aleyhi ve sellem
Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti.
Manası: Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Manası: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike
Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.
Manası: Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.
Manası: Allahım ! Hz.Muhammed'e(S.A.V.) Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati.
Manası: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.
Manası: Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).

Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.
Manası: Ey Allahım! Hz.Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim,. İnneke hamidun mecid.
Manası: (Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O'nun âline salat et. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve âline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin) Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.
Manası: (Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O'nun âline mübarek eyle. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin) Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)


Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'(s.a.v.)'e salatu selam getirmek için sadece “Allahümme salli ala Muhammed” demek de yeterlidir.

Ancak pek çok salavat çeşidi vardır. Bunların arasında en meşhur olanları namazlar tahiyyattan sonra okunan
salli ve barik dualarıdır:

“Allahümme salli alâ Muhammed’in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd. "

"Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrahim’e alâ âli İbrahime, inneke hamîdun mecîd.”


4oc736uw.gif


Manası: “Allahım! Muhammed’e ve ailesine rahmet kıl, tıpkı İbrahim’e ve ailesine rahmet kıldığın gibi. Sen övülmeye lâyıksın, şerefi yücesin. Muhammed’i ve ailesini mübarek kıl, tıpkı İbrahim’i ve ailesini mübarek kıldığın gibi. Sen övülmeye lâyıksın, şerefi yücesin” (bk. Buhârî, da’avât 33: Müslim, salât 66-68)

"CezAllâhu 'annâ seyyidenâ Muhammeden mâ huve ehluhu"

Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e lâyık olduğu şekilde ihsanda bulun bizim tarafımızdan, biz O'nu değerlendirmekten âciziz...

Bilgi:

Bu salâvatı bize öğreten Bizâtihi Hazreti Rasûl AleyhisSelâm... Hadîs-î şerîf'te buyuruyor ki:

"Her kim bu şekilde derse, yetmiş melek, bin sabah ona ecir yazar."

İnnAllâhe ve melâiketeHÛ yusallûne alenNebiyy yâ eyyühelleziyne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû tesliymâ" (33.Ahzâb: 56)

"Muhakkak ki Allâh ve melekleri, Nebi'ye salât eder... Ey iman edenler, siz de O'na salât (yönelin) edin ve teslimiyet ile selâm verin!"

Bilgi:

Efendimiz, Rasûlümüz, basîretimizin nûru, Allâh'ın habibine salâvat getirmemiz yukarıdaki âyeti kerîme ile bize emrolunuyor...

Niçin bu böyle?

Buyuruyor ki Rasûlullâh (s.a.v.):

"İNSANLARA ŞÜKRETMEYEN HAKK'A ŞÜKRETMİŞ OLMAZ."

İşte bu açıklama, tasavvufun en derinliklerine ait bir gerçeği bizim basîretimiz önüne sermekte; şayet biraz olsun kalp gözümüzü örten perdelerden kurtulmuş isek!..

"ALLÂH MUHSİNLERE İHSAN EDİCİDİR" âyetinin inceliğine vâkıf olursak, anlarız ki, herhangi bir ihsan ediciden o şeyi bize ihsan eden Allâh'tır! Ve bize o şeyi ihsan eden Allâh'a şükür de; ancak, ihsan ettiği mahale şükretmekle mümkündür! Aksi hâlde biz, gerçek verene değil; hayalimizde yarattığımız TANRI'ya şükretmiş oluruz!

Allâh, mutlak gerçeği bize göstermek ve idrak ettirmek için Rasûlullâh (s.a.v.) ile bize ihsanda bulunduğuna göre; Rasûl-ü Ekrem'e şükür Allâh'a şükür olacaktır!..

Bu kitap, bu işin derinliklerini göstermek için yazılmadığından; görevi sadece gerçek ve tek kapı olan DUA ve ZİKİR kapısını tanıtmak olduğundan; biz dönelim mevzumuza.

İşte bu yüzdendir ki, biz, Rasûlullâh AleyhisSelâm'a şükürle emrolunduk Kur'ân-ı Kerîm âyeti ile; yani Rabbimiz olan âlemlerin Rabbi Allâh emri ile. Ve işte, Rasûlullâh dahi, bu emir dolayısıyla, şükredilenin kim olduğunun bilgisiyle, kendisine çokça salâvat getirilmesi yolundaki aşağıda nakledeceğimiz konuşmaları yaptı çeşitli zamanlarda;

"Burnu yere sürtülsün o kişinin ki, yanında benim ismim anılır da, üzerime salât etmez!.."

"Her cimriden daha cimri olan adam yanında anıldığım zaman, bana salât etmeyendir..."

"Her DUA semâya yükselmekte güçsüzdür; bana salât edince gücüne kavuşur, yükselir (icabet makamına)..."

"Kim bana bir kere salât ederse, Allâh ona on kere salât eder; onun on günahını siler; onu on derece yükseltir."

"İnsanlardan bana en yakın olanı bana en çok salât getirendir."

"Kim bana salât getirmeyi unutursa, ona cennetin yolu unutturulur."

"Kim kabrimin yanında bana salât ederse, ben onun sesini işitirim. Kim uzaktayken benim üzerime salât getirirse, o bana ulaştırılır..."

"DUA eden kimse, Nebilere ve Rasûllere salât etmedikçe, duası perdelidir."

"Allâh'ın yeryüzünde seyahat eden melekleri vardır ki, onlar bana ümmetimden selâm tebliğ ederler..."

"Bana salât edenlere Cenâb-ı Hak sırat üzerinde bir nûr ihsan eder... Ehli nûr ise ehli nârdan olmaz!.."

"Hangi topluluk bir yerde oturur da, Allâh'ı zikretmeden, bana salât getirmeden oradan kalkıp giderlerse, üstlerine Allâh'tan hasret siner!.."

"Her biriniz Allâh'tan bir dilekte bulunmak istediği zaman, evvela O'na şanına yakışır şekilde hamd etsin, sonra Rasûlüne salât etsin, ondan sonra duasını yapsın. Bu amacına ulaşmak için daha elverişlidir..."

"Cuma günleri benim üzerime salâtınızı çoğaltın... Zira, sizin salâtınız bana o gün arz olunur."

"Her kim cennette bana yakın olmak istiyorsa, o nispette bana salât etsin!.."

"Cebrâil'le buluştum... Bana şöyle dedi: Sana müjdelerim ki, Allâh; kim sana salât ederse, ben ona salât ederim; kim sana selâm verirse ben ona selâm ederim, buyurdu..."

"Sahabeden bir zât, Rasûlullâh (s.a.v.) ile şöyle konuştu:

— Yâ Rasûlullâh, ben senin üzerine çokça salâvat getiriyorum... Buna zamanımın ne kadarını ayırayım?..

— Dilediğin kadarını!

— Dörtte biri nasıl?..

— Dilediğin kadarını yap... Arttırırsan senin için daha hayırlıdır!..

— Üçte biri nasıl?..

— Dilediğin kadar yap... Arttırırsan senin için daha hayırlı olur!..

— Yarısını ayırsam zamanımın?..

— Dilediğin kadar yap... Arttırırsan senin için daha hayırlı olur...

— Ya zamanımın hepsini ayırırsam salâvata?..

— Bu takdirde yeter, günahların bağışlanır!.."

Salâvat okumanın ne kadar değerli olduğu hakkında, bu naklettiğimiz hadîs-î şerîf umarım bir fikir vermiştir! Konunun önemi hakkında biraz düşünelim isterseniz.

Artık herkes, kendi anlayışına göre elbette bu hususu değerlendirecektir... Şimdi biz gelelim, size tavsiye edeceğimiz bazı salâvatı şerîfelere...

"Allâhümme salli 'alâ men rûhuhû mihrâbul ervâhı vel melâiketi vel kevn... Allâhümme salli 'alâ men huve imâmul enbiyâi vel murseliyn... Allâhümme salli 'alâ men huve imâmu ehlil cenneti 'ıbadillâhil mu'miniyn"

Bütün ruhların, meleklerin ve kevne gelenlerin mihrabı, O'nun Ruhu olan Zât'a salât eyle Allâh'ım!.. Bütün Nebilerin ve mürselînin (Rasûllerin) imamı olan O Zât'a salât eyle Allâh'ım!.. Allâh'ın mümin kulları cennet ehlinin imamı olan O Zât'a salât eyle Allâh'ım.

Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âli seyyidinâ Muhammedin, kad dâkat hıyletiy edrikniy yâ RasûlAllâh"

Allâh'ım... Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in Âl-una (ehline) salât eyle... Çok daraldım ve sıkıntım var (çaresiz kaldım), bana yetiş (elimden tut, yardım et) yâ RasûlAllâh!

Bilgi:

Birçok sıkıntıları olan nice insan beş vakit namazdan sonra yüz yirmi beş defa bu salâvatı şerîfeye devam etmek suretiyle sıkıntılarından azât olmuşlar... Muhakkak ki Rasûlullâh'tan O'nun ruhaniyetinden yardım istemek çok güzel bir şey. O'na yüzümüz olmasa bile, Dünya'da ve âhirette O'ndan başka kime sığınıp, şefaat talep edeceğiz ki!

"Allâhümme salli ve sellim ve bârik 'alâ seyyidinâ Muhammedin 'adede halkıke ve rıdâe nefsike ve zinete 'arşike ve midâde kelimâtik"

Allâh'ım... Efendimiz Muhammed'e halkettiklerinin adedince, sen razı olasıya kadar, arşının ağırlığınca ve kelimelerinin midadınca (mürekkebince, adedince?) salât, selâm ve bereket ihsan eyle.

Bilgi:

Bu şekilde tespihât yapılmasını Hazreti Rasûlullâh AleyhisSelâm, eşine öğretmişti... Aynı kelimeler ile Rasûlulâh'a salâvat yapılırsa bunun ne kadar büyük kazançlar getireceğini hiç kimse tahmin edemez... Hiç değilse günde yüz defa çekebilsek!..

"Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammed'in şeceretil aslin nûrâniyyeti ve lem'âtil kabdatir Rahmâniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismâniyyeti ve menba'il esrâril ilâhiyyeti ve hazâinil 'ulûmil ıstıfâiyyeti, sâhibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil 'aliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecetin nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi, ve salli ve sellim 'aleyhi ve 'alâ âlihi ve sahbihi 'adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb'asu men efneyte, ve salli ve sellim 'aleyhi ve 'aleyhim tesliymen kesiyra"

Allâh'ım!.. Nûrânî aslın şeceresi, Rahmâniyet kabzasının parlaması, insan mahlukatının efdali, cismanî sûretlerin en şereflisi, ilâhî sırların menbaı, seçilmiş-arı (ıstıfa) ilimlerin hazineleri; asli kabza, Alîy rütbe, yüce güzellik sahibi Efendimiz, Mevlâmız Muhammed'e salât eyle; ki tüm Nebiler O'nun sancağının altında derecelenmiştir, onlar O'ndandır O'nadır... Ve O'na, O'nun Âl-una ve ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının, öldürüp dirilttiklerinin adedince, fâni ettiklerini bâ'settiğin güne kadar salât ve selâm eyle... Ve yine O'na ve diğerlerine salât ve teslimi kesir (hakkıyla, daimî selâmet) olarak selâm eyle...

Bilgi:

Zamanının en önde gelen evliyaullâhından olan Seyyid Ahmed Bedevî Hazretlerinin tertiplemiş olduğu bu salâvatı şerîfenin şöyle bir olayı vardır...

Bir zâtı muhterem, Efendimiz'e salâvatları ihtiva eden "Delâili Hayrât" kitabını tam on dört kere okumuş, bir gün içinde... Ve o huzur veren yorgunluk ile uykuya dalmış!..

Rüyasında Efendimiz AleyhisSelâm'ı görmüş ve kendisine şöyle denilmiş:

"On dört kere Delâili okuyacağına bir kere bu salâvatı okusaydın, sana kâfi gelirdi!.."

Düşünün Delâili Hayrat kitabı yüzlerce salâvatı şerîfeyi ihtiva eden bir salâvat koleksiyonudur!.. Ve çok değerli bir eserdir. Böyle bir koleksiyonu on dört kere okumaktan daha değerli olarak anlaşılıyor bu salâvat... Hiç olmazsa günde bir kere okusak!

"Allâhümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma'deni esrârike, ve lisâni hüccetike ve arûsi memleketike ve imâmı hazretike ve tırâzi mülkike ve hazâini rahmetike ve tariykı şeriy'âtike'lmütelezzizi Bitevhiydike insani 'aynil vücûdi ves sebebi fiy külli mevcûdin 'ayni â'yâni halkıkel mütekaddimi min nûri dıyâike; salâten tedûmu Bidevâmike ve tebka Bibekaike, lâ müntehâ lehâ dûne 'ılmike, salâten turdıyke ve turdiyhi ve terdâ Biha 'annâ yâ Rabbel âlemiyn"

Allâh'ım!.. Nûrlarının denizi, sırlarının madeni, hüccetinin lisanı, Senin memleketinin fidanı, Senin hazretinin imamı, mülkünün nakışı-nişanı, rahmetinin hazineleri, şeriatının yolu, tevhidin ile lezzet duyan, Vücud'un aynı ve her mevcutta vücudun sebebi olan İnsan, Senin ziyanın nûrundan sunulan halkının hakikatlerinin hakikati olan Efendimiz Muhammed'e öyle salât eyle ki, Senin devamın ile devam eden, Senin Bekâ'n ile Bakıy olan, ilminin dûnunda ona nihayet olmaya; ve dahi öyle salât ki, SENi ve O'nu razı etsin ve o salâtla da SEN bizden razı olasın yâ Rabbel'âlemîn.

Bilgi:

Ruhaniyet kazanmak isteyenlere bu salâvatı ehemmiyetle tavsiye ederiz. Zira, bu salâvatı şerîfeye Bâtın âleminin Sultanı Hazreti Âli Efendimiz devam ediyordu ve değerinin yetmiş bin salâvata denk olduğunu kendileri söylemişlerdi... İlim, hikmet şehrinin kapısı olarak tavsif edilen Zâtın devam etmekte olduğu salâvatın değerini ne kadar idrak edebiliriz, bilemiyorum...

"Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidina Muhammedinilleziy tenhallü bihil ukadu ve tenfericü bihil kürebü ve tukda bihil havâicü ve tunalü bihir reğaibu ve hüsnül havâtimi ve yüsteskâl ğamamü bivechihil keriym ve alâ âlihi ve sahbihi fiy külli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma'lumin lek."

Allâh'ım, bütün düğümler kendisi ile çözülen, hüzün ve kederler kendisiyle izale olan, hâcetler onun sayesinde giderilen, arzulara ve güzel sonlara kendisiyle ulaşılan, Keriym Vechî hürmetine bulutlardan yağmur boşalan Efendimiz Muhammed'e ve O'nun Âl-una ve ashabına, her an ve daim, sana malûm olan şeylerin adedince, kâmil bir salât ile salât ve tam bir selâm ile selâm eyle.

Bilgi:

Halkımız arasında çok bilinen bu salâvatı şerîfeyi yeni öğrenmek isteyenler için buraya dâhil ettim. Zor işleri, dertleri olanlar toplanıp aralarında okunma sayısını taksim etmek suretiyle toplam 4444 kere bu salâtı okuyarak çare niyaz ederler. Çok tecrübe edilmiş ve murada nail olunmuştur.

"Allâhümme Rabbe hâzihidda'evetittâmmeti vesSalâtilkaimeti âti MuhammedânilVesiylete velFadıylete vedDereceter-Rafiy'atel'âliyete veb'ashu Makamen Mahmûda* elleziy vaadtehû, inneke lâ tuhliful miy'ad"

Ey şu TAM davetin ve Kaîm olan (ikame edilen) Salât'ın Rabbi olan Allâh'ım!.. (Efendimiz) Muhammed'e el-VESİLEyi, el-FAZİYLETi, üstün DERECE-İ RAFİAyı ver ve O'nu MAKAM-I MAHMÛD olarak bâ's et!.. Ki, onu sen vadettin; muhakkak ki sen vaadine hulf etmezsin.

Bilgi:

Rasûlullâh (s.a.v.) buyuruyor ki;

"Her kim konuşmadan ezanı dinler ve kelimelerini tekrarlar, ardından da bu duayı okursa âhirette o kişiye şefaatim farz olur."

Muhakkak ki her mümin, hele hele büyük günah sahipleri şefaati Rasûlullâh'a çok ihtiyaç duyacaklar... Öğrenip de devam etsek ezan okundukça!..

"Allâhümme salli 'alâ Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahiyme ve Musa ve 'Iysa ve mâ beynehüm minenNebiyyiyne velmurseliyn... Salevâtullâhi ve selâmuhû 'aleyhim ecma'ıyn"

Allâh'ım!.. Muhammed'e, Âdem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya ve onların arasında gelmiş geçmiş bütün Nebilere ve Mürselîn'e (irsâl olunan Rasûllere) salât eyle... Allâh'ın salâtları ve O'nun selâmı onların hepsinin üzerine olsun.

Bilgi:

Rasûlullâh (s.a.v.)'in öğrettiği bu salâvatı Hazreti Âişe (r.a.) naklediyor;

"Her kim gece uyumadan evvel bu salâvatı okursa, yeryüzüne gelmiş geçmiş ne kadar Nebi ve Rasûl varsa, hepsi de ona şefaatçi olurlar âhirette."

Kim gelmiş geçmiş bütün Nebi ve Rasûllerin şefaatini istemez ki? Öyle ise, geceleri yatmadan önce bir kerecik okuyuverelim...

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” yahut da “Sallallahü aleyhi ve sellem” veya “aleyhissalatü vesselam” diyerek de salavat getirilir.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Peygamberimiz'e salavat getirmenin önemi nedir?
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 1    4K
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Korosu'ndan Salavat-ı Şerif
 • Ugur
 • Ugur,
 • İlginçler
 • 1    1K
SALAVAT-I KÜBRA duası
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 1    2K
Salavatı Kübra Duası (Büyük Salavat)
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 2    3K
Salavat-ı Şerifler
 • BULUT
 • BULUT,
 • Dini Konular
 • 7    4K
Geri