Veysel Karani Hazretleri’ne Ait Münacat, 5 ve 7 Ayet sirari ve Faziletleri

yeekici35

topragizbiz.com

VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ’NE AİT MÜNACATBismillahirrahmanirrahiym*Mevlaye entel Mevla ve enel abdü ve hel yerhamül abde illel Mevla* Mevlayemevlaye* Entel aziyzü ve enez zelilü ve hel yerhamüz zelile illel aziyz* Mevlaye mevlaye* Entel haliku ve enel mahlukuve hel yerhamül mahluka illel haliku* Mevlaye mevlaye* Entel mu’tıy ve enessaliü ve hel yerhamüs saile illel mu’tıy* Mevlaye mevlaye* Entel müğıysü ve enel müsteğıysü ve hel yerhamül müsteğıyse illel müğıys* Mevlaye mevlaye* Entel bakıy ve enelfani ve hel yerhamül faniye illel bakıy* Mevlaye mevlaye* Ented daimü ve enezzailü ve hel yerhamüz zaile illed daim* Mevlaye mevlaye* Entel kebiyru ve enes sağıyru ve hel yerhamüs sağıyra illel kebir* Mevlaye mevlaye* Entel hayyüve enel meyyitü ve hel yerhamül meyyite illel hayyü* Mevlaye mevlaye* Entel kaviyyü ve eneddaıyfü ve hel yerhamüd daıyfe illel kaviyyü* Mevlaye mevlaye* Entel malikü veenel memlukü ve hel yerhamül memluke illel malik* Mevlaye mevlaye*Entel ğaniyyü ve enel fakiyru ve hel yerhamül fakıyraillel ğaniyyü*Fazileti: Veysel KaraniHazretleri’ne ait olan bu münacatı okuyan kimseler, fakirlikten ve her türlübeladan Allah’ın izni ile muhafaza olunurlar. Çokça okunması tavsiyeolunmaktadır.

BEŞ AYETLER VE SIRLARIBismillahirrahmanirrahiym* E lem terailel melei min beni israile min ba’di musa iz kalu li nebiyyin lehümüb’as lenameliken nükatil fi sebilillahi kale hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtalü ellatükatilu kalu ve ma lena ella nükatile fi sebilillahi ve kad uhricna mindiyarina ve ebnaina felemma kütibe aleyhimül kıtalü tevellev illa kalilenminhüm vallahü aliymün biz zalimin* Bismillahir rahmanir rahiym*Le kad semiallahü kavlellezine kaluinnellahe fakıyrun ve nahnü ağniya* Se nektübü makalu ve katlehümül enbiyae bi ğayri hakkın ve nekulüzuku azabel harıyk* Bismillahirrahmanirrahiym* E lem tera ilellezine kıylelehüm küffü eydiyeküm ve ekıymüs salate ve atüz zekate felemma kütibe aleyhimülkıtalü iza ferikun minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeten ve kalu Rabbena lime ketebte aleynelkıtale lev la ahhartena ila ecelin karibin kul metaud dünya kaliylün velahıratü hayrun li menitteka ve la tuzlemune fetila* Bismillahir rahmanir rahiym* Vetlü aleyhimnebeebney ademe bil hakkı iz karraba kurbanen fe tükubbile min ehadihima ve lemyütekabbel minel ahari kale le aktülenneke kale innema yetekabbelüllahü minelmüttekıyn* Bismillahirrahmanirrahiym* Kul men rabbüs semavati vel erdıkulillah* Kul efettehaztüm min dunihi evliyae la yemlikune li enfüsihim nef’anve la darran kul hel yestevil a’ma vel besıyru em hel testeviz zulümatü vennuru em cealü lillahi şürakae haleku kehalkıhi fe teşabehel halku aleyhim*Kulillahü haliku külli şey’in ve hüvel vahıdülkahhar*Sırları:İmam-ı Buni Hazretleridiyor ki:“Kur’an-ı Kerim’de tesiri büyük öyle beş ayet vardır ki, okuyanı Allah’ın izni ilekorkulan şeylerden emin kılar, bütünelem verici şeylere ve hastalıklarakarşı koruyucu bir manevikalkan vazifesi görür.” Selman-ıFarisi(r.a.)’dan rivayetle:“Ya Resullah! Hayatım boyunca çok günah işledim. Neredeyse ömrüm dahi sona erecek.Banabir şey öğret ki, ömrüm uzun olsun,günahlarım mağfiret olsun ve muradım hasıl olsun” dediğinde Resulüllah(s.a.v.) bu beş ayeti kerimeyi öğretti ve buyurdular ki:“Bir kimse bu beş ayeti kerimeleri okursa ve üzerinde taşırsa, ömrü uzun olur, günahı mağfiret olunur ve muradı hasıl olur.”Bu ayeti yazıp da üzerinde taşıyan kimseler, insanlar arasında hürmet görürve nazardan korunurlar.Hazreti İbn-iMes’ud (r.a.)’dan rivayetle:“Allah Rasulü (s.a.v.) ayat-ı hamse’yihazerde, seferde, gazalarda okurdu.Allahü Teala ona her seferinde yardım ettive fethi müyesser kıldı.

YEDİ AYETLER VE SIRLARIBismillahirrahmanirrahiym* Kul lenyüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelilmü’minun* Bismillahirrahmanirrahiym* Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* Ve in yüridke bi hayrin fela radde li fadlihi yüsiybü bihi men yeşaü min ıbadihi ve hüvel ğafurur rahiym*Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahirizkuha ve ya’lemü müstekarraha* Ve müstevdeaha küllün fi kitabin mübin*Bismillahirrahmanirrahiym* İnni tevekkeltüalellahi rabbi ve rabbiküm* Ma min dabbetin illa hüve ahızün bi nasıyetiha*İnne rabbi ala sıratın mustekıym*Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ke eyyin min dabbetin la tahmilürizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiy’ul alim*Bismillahirrahmanirrahiym* Ma yeftehıllahü lin nasi min rabbetin fe la mümsikeleha ve ma yümsik fe la mürsile lehu min ba’dihi ve hüvel azizül hakiym* Bismillahirrahmanirrahiym* Ve leinseeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah* Kul efe raeytüm mated’une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrıhi ev eradeni bi rahmetin hel hünnemümsikatü rahmetihi kul hasbiyellahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilun*Sırları: Ka’bülAhbar (r.a.) buyuruyor ki: “Bu ayetleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden,belalardan, düşmanın şerrinden, sihirbazın sihrinden bu duanınbereketiyle emin olursun.”(Mecmeatü’l-Ahzab)
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst