Üst
yeekici35

Hacet Dualari ve Çeşitli Dualar

yeekici35

topragizbiz.com

HAYIRLI BİR İŞİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN​

Allahümme salli ala seyyidinamuhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiybike salaten erka bihamerakıyel ıhlası ve enalü biha ğayetelıhtisası ve sellim tesliymen adede ma ehata bihi ılmüke ve ahsahü kitabükeküllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun*

Manası: Allah’ım! Kulun, resulün, dostun ve habibinolan Efendimiz Muhammed’e, beni ihlas merdivenlerine tırmandıracak, bir takımhususiyetlerin sonuna erdirecek bir şekilde salat eyle. Aynışekilde ona, Seninilminin ihata ettiği ve kitabında sayılıbulunan şeyler adedince ve Senizikredenler zikrettikleri ve Senin zikrinden gafil olanlar bu gafletlerindedevam ettikleri sürece selam eyle. Fazileti: Hayırlı bir murad ve niyetin gerçekleşmesi için tesiri çok yüce bir salavatı şerifedir.

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN​

Allahümme salli ala seyyidinamuhammedin abdike ve rasulike nebiyyir rahmeti ve ala alihi ve sahbihi vesellim adede ma ehata bihi ılmük* Ve cera bihi kalemük* Ve nefeze bihi hukmük* Allahümmeya men bi yedihi hazainüs semavati vel erdı ve men yekulü liş şey’ikün fe yekun* Es’elüke en tüsalliye alaseyyidina muhammedin ve en tüafiyeni mined deyni ve tuğnini minel fakri ve en terzükani halalenvasian mübaraken fihi ve sallillahümme ala seyyidina muhammedin ve alihi vesahbihi ve sellim*

Manası: Allah’ım! Rahmet peygamberi, kulun ve rasulünolan Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına salat eyle ve ilminin ihataettiği kaleminin yazdığı, hükmünün geçerli olduğu şeyler adedince, selameyle! Ey yer ve göklerin hazineleri elinde bulunan bir şeyi “ol” emriyle var eden Allah’ım! EfendimizMuhammed’e salat etmeni, beni boçlardan kurtarmanı, fakirliğe düşürmemeni, helalindenbol ve mübarek rızıklar vermeni niyaz ediyorum. Allah’ım! Efendimiz Muhammed’eve onun aline ve ashabına salat eyle. Fazileti:Sabah ve akşamları bu salavat-ı şerifeyi birer defa okuyan kişi, içinde bulunduğu borç yükünden Allah’ın izni ile kurtulur. “Arais” adlı tefsirde İmam Sa’lebi diyor ki: -Hak Teala, Kaf Dağı arkasında bir çeşit mahluklar yaratmıştır ki, bunların sayısını ancak Kendisibilir.Bunların ibadeti sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz’e salat ve selamgetirmektir.

DİLEK VE HACET​

Allahümme salli ve sellim ala seyyidinamuhammedin ve ala alihi kadra la ilahe illellah* Ve ağnina vahfazna ve veffıkna lima terdah* Vasrifannes sue verda anil haseneyni reyhanetey hayril enami ve an sairi alihi veashabihil kiram* Ve edhılnel cennete dares selam* Ya hayyü ya kayyumü ya Allah*

Manası: Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve aline “Lailahe illallah”ın kadrü kıymetınce salat ve selam eyle! Bizi ihtiyaç içine düşürme, bizi koru ve rızana muvaffak eyle.Bizdenkötülükleri uzaklaştır.Mahlukatın enhayırlısının iki reyhanı olan Hasan ve Hüseyin’den ve diğer muhterem al ve ashabından razı ol. Ey Hayyve Kayyum Allah’ım! Bizlere selam ve selamet evi olan cenneti nasip eyle. Sırları: Getireceğisalat ü selam kişiye, kabirde, mahşerde, Sırat köprüsünü geçmekte yol gösterenbir nur olur. Kişi salat ü selamla düşmanını yenilgiye uğrattığıgibi, kalbini de nifaktan, kirden, pastan temiz kılar. Ve yine yararlarındanbiri de, kişinin mü’min kardeşlerine karşı sevgisinin artmasına, nifaktan uzaklaşmasına yardımcı olmasıdır.

GAM VE KEDERDEN KURTULMAKİÇİN​

Allahümme salli ala seyyidinamuhammedinin nebiyyil ümmiyyit tahiriz zekiyyi salaten tehullü bihel ukadü vetefükkü bihel kürab*

Manası: Allah’ım! Efendimiz, ümmi, temiz, tertemizPeygamber Muhammed’e salat eyle ki, Sen bu sebeple düğümleri çözer, üzüntüleri dağıtırsın.

BELALARDAN KORUNMAK İÇİN​

Allahümme salli ve sellim ala seyyidinave mevlana muhammedin salaten tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti vetünkızüni biha min vahleti ve tükıylü biha asrati ve takdıy biha haceti*

Manası: Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed(s.a.v)’e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimibu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni busebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımıbu salat sebebiyle giderirsin.

GÖZ HASTALIĞINA KARŞI​

Allahümme inni es’elüke ve eteveccehüileyke bi habiybikel Mustafa ındeke ya habiybena ya muhammedü inna netevesselübike ila rabbike feşfa’lena ındel mevlelazıymi ya nı’mer rasulüt tahir* Allahümme şeffı’hü fina bi cahihi ındek* Allahümmevec’alna min hayril müsalliyne vel müsellimiyne aleyhi ve min hayrilmükarrabiyne minhü vel varidiyne aleyh* Vemin ahyaril muhıbbiyne fihi vel mahbubiyne ledeyh* Ve ferrıhna bihi fi arasatilkıyameti vec’alhü lena deliylen ila cennetin neıymi bi la meunetin ve la meşakkatin ve la münakaşetil hısabi vec’alhü mukbilen aleyna ve latec’alhü ğadıben aleyna vağfir lena ve li cemiy’ıl müslimiynel ahyaiminhüm vel meyyitiyne ve ahıru da’vana enil hamdü lillahi rabbil alemiyn*

Manası: Allah’ım! Habibin Mustafa hürmetine Sendenniyaz ediyor,Sana yöneliyorum. Ey hepimizin sevgilisi Muhammed, ey en güzel vetemiz peygamber,bizler seni Rabbine vesile ediyoruz, Sen de Yüce Mevla nezdindebize şefaatçı ol! Allah’ım! Nezd-iilahindeki kadr ü kıymeti hürmetine onu bize şefaatçı kıl. Allah’ım! Bir de bizi O’na en iyisalat ve selam okuyanlardan, ona en iyi yaklaşanlardan ve yönelenlerden, onu sevenlerin enönde gelenlerinden ve onun nezdinde sevilenlerden eyle! Kıyamet arasatında onunhürmetine bizi sevindir. Sıkıntısız ve meşakkatsizceve hesaba en ince ayrıntılarına kadar çekilmeksizin Neıym cennetine giderkenonu bize rehber eyle. Onun bize teveccühünü sağla ve o bizden hoşnutsuzluk duymasın. Bizleri ve hayatta olsun,ölü olsun bütün mü’minleri affeyle. Alemlerin rabbi Allah’a hamdolsun. Hikmeti: Gözleri rahatsız olanların bu salavat-ı şerifeyi okuması bir iksirdir.Sadakatla busalavat-ı şerifeyi okuyankimsenin gözlerinin nuru artar. Görme gücü ziyadeleşir. Efendimiz(s.a.v.)’in nuru, maddesini vemanasını aydınlatır.
 
Geri