harfli

 1. MÂİDE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Maide Suresi, Kuran'ın 5. suresidir. 120 ayet, 2837 kelime ve 11892 harften oluşur. 114. ayetinde geçen sofra (Arapça okunuşu maide), sureye adını verdi. Rivayete göre sure Hicri 6. yılda Hz. Muhammed'in Mekkelilerle yaptığı Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra nâzil olmaya başladı. İhtiva ettiği...
 2. LOKMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Lokman Suresi Kur'an'ın 31. suresidir. 34 ayet, 550 kelime ve 2121 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını 12. ve 13. Ayetlerde anılan Lokman Hekim’den almıştır. LOKMÂN Suresi (Sure No: 31) https://archive.org/download/fatihcollakk/031_Lokman.mp3...
 3. KUREYŞ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır. KUREYŞ Suresi (Sure No:106) https://archive.org/download/fatihcollakk/106.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4. Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a)...
 4. KEVSER Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsusbir havuzun da adıdır. KEVSER Suresi (Sure No:108) https://archive.org/download/fatihcollakk/108.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Şüphesiz biz...
 5. KEHF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere,birkaç yerde geçen "kehf " kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir. Sûre de temel konu olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için...
 6. KASAS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Kasas Suresi Kur'an'ın 28. suresidir. 88 ayet, 1441 kelime ve 5791 harften oluşur. Sure adını 25. ayette geçen "kıssalar" veya "anlatılar" anlamına gelen "el-Kasas" kelimesinden almıştır. KASAS Suresi (Sure No: 28) https://archive.org/download/fatihcollakk/028_Kasas.mp3...
 7. KAMER Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen "el-Kamer" kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûre de ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır. KAMER Suresi (Sure No:54)...
 8. KALEM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elKalem”kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz.Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetlerikonu edilmiştir. KALEM Suresi (Sure No:68)...
 9. KÂF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını başındaki "Kâf" harfinden almıştır. Sûrede başlıca İslâm inancının temel esasları çerçevesinde, Allah'ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkârcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar...
 10. KADİR - KADR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir. KADR (KADİR) Suresi (Sure No:97) https://archive.org/download/fatihcollakk/097.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde...
 11. HİCR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen "Hicr" kelimesinden almıştır. Hicr, Medine'nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûre de başlıca Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli...
 12. HUMEZE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren,ayıplayan kimse demektir. HUMEZE Suresi (Sure No:104) https://archive.org/download/fatihcollakk/104.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz...
 13. HÛD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. Sûre, adını içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden almıştır. Sûre de başlıca tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir.. HÛD Suresi (Sure No:11)...
 14. HUCURÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz.Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir. Sûrede başlıca, mü’minlerin, gerek Hz. Peygambere karşı, gerek kendi aralarında...
 15. HAŞR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr" kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca,Medine’de yaşamakta olan ve Hz.Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslâm toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan...
 16. HADÎD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya...
 17. FUSSİLET Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur’an âyetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı” demektir. Sûre, ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır. Sûrede başlıca hakka davet, batılda ısrar edenlerin uyarılması, vahyin...
 18. FURKÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elFurkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran”demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. Sûre de temel konular olarak...
 19. FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Sûre de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz.Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği...
 20. FELAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir FELAK Suresi (Sure No:113) https://archive.org/download/fatihcollakk/113.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5. De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin...
Üst