At Meydanı Vakası - Sultan Ahmed Camii Vakası (1648)

Ugur

Administrator
At Meydanı Vakası (At Meydanı Olayı ya da Sultan Ahmed Camii Vakası olarak da bilinir), Osmanlı Devleti'nde 1648'de sipahilerle acemi oğlanlarının düzenlediği ve Atmeydanı'nda yeniçerilerle sipahiler arasında kanlı bir çatışmaya dönüşen başarısız ayaklanma.

Matrakçı Nasuh tarafından yapılmış Sultanahmet Meydanı'na ait bir Osmanlı minyatürü, 1536
Yeniçeri-ulema işbirliğiyle Sultan İbrahim'in boğdurulması ve IV. Mehmed'in tahta çıkarılmasından sonra Sadrazam Sofu Mehmed Paşa masrafları kısmaya yönelik bir politika izlediği görünümü yaratmıştı. Oysa, kendi yakın çevresinde geniş çapta rüşvet ve yolsuzluk olayları vardı. Bu bakımdan Sultan İbrahim dönemine göre fazla bir değişiklik olmamıştı ve bu durum tepkilere yol açıyordu.

Sofu Mehmed Paşa cülus için İstanbul'da toplanan sipahilere bazı mali olanaklar vaat ettiyse de, bunlar sipahilerce yeterli görülmedi. İsyan hazırlıklarına girişen sipahilere taşradan gelen yenileri katıldı. Sultan İbrahim yandaşları da sipahileri kışkırtıyordu. Bu sırada süreleri geçtiği halde göreve atanmayan acemi oğlanları ayaklandı. Sipahiler bunları da yanlarına alarak 28 Ekim 1648'de Atmeydanı'nda toplandılar. Sadrazamın ve Şeyhülislam Abdürrahim Efendi'nin katlini istediler. Sofu Mehmed Paşa yeniçerilerin yanına sığındı. Sipahiler sadrazam ve şeyhülislamın azledileceğine ilişkin hatt-ı hümâyun aldılarsa da, yeniçeriler bu kararı tanımadılar.

Yeniçerilerin sipahilere dağılmaları için gönderdiği elçinin öldürülmesi üzerine, yeniçerilerle sipahiler arasında Atmeydanı dolaylarında silahlı çatışma çıktı. Sipahiler silah yetersizliği ve örgütsüzlük nedeniyle ağır bir yenilgiye uğradı. Kaçabilenler Anadolu'ya geçerek Gürcü Nebi ve Katırcıoğlu Celaliler'ine katıldılar
 
Üst