türkçe

 1. KAMER Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen "el-Kamer" kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûre de ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır. KAMER Suresi (Sure No:54)...
 2. KALEM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elKalem”kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz.Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetlerikonu edilmiştir. KALEM Suresi (Sure No:68)...
 3. KÂF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını başındaki "Kâf" harfinden almıştır. Sûrede başlıca İslâm inancının temel esasları çerçevesinde, Allah'ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkârcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar...
 4. KADİR - KADR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Kadir Suresi, Kur'an'ın 97. suresidir. 5 ayet, 30 kelime ve 112 harften oluşur. Mekke'de Abese Suresi'nden sonra indirilmiştir. Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Kadr, azamet ve şeref demektir. KADR (KADİR) Suresi (Sure No:97)...
 5. HİCR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen "Hicr" kelimesinden almıştır. Hicr, Medine'nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûre de başlıca Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli...
 6. HUMEZE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir. HUMEZE Suresi (Sure No:104) https://archive.org/download/fatihcollakk/104.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz...
 7. HÛD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. Sûre, adını içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden almıştır. Sûre de başlıca tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir.. HÛD Suresi (Sure No:11)...
 8. HUCURÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz.Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir. Sûrede başlıca, mü’minlerin, gerek Hz. Peygambere karşı, gerek kendi aralarında...
 9. HAŞR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr" kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca,Medine’de yaşamakta olan ve Hz.Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslâm toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan...
 10. HADÎD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya...
 11. FUSSİLET Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur’an âyetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı” demektir. Sûre, ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır. Sûrede başlıca hakka davet, batılda ısrar edenlerin uyarılması, vahyin...
 12. FURKÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elFurkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran”demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. Sûre de temel konular olarak...
 13. FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Sûre de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz.Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği...
 14. FELAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir FELAK Suresi (Sure No:113) https://archive.org/download/fatihcollakk/113.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5. De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin...
 15. FECR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Fecr"kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir. FECR Suresi (Sure No:89) https://archive.org/download/fatihcollakk/089.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Tan yerinin ağarmasına andolsun, 2. On geceye...
 16. FATİHA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Fatiha Suresi, Kur'an'daki ilk suredir. Mekke döneminde 5. sure olarak indirildiğine inanılmaktadır. Toplam yedi ayet olarak numaralandırılmıştır. Kur'anın ilk suresi olduğu için "başlangıç" anlamına gelen "Fâtiha" adını almıştır. Fatiha Suresi ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen Elham...
 17. ENFÂL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Enfal Suresi Kur'an'ın sekizinci suresidir. Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı'ndan sonra indirildiğine inanılan sure 75 ayet, 1243 kelime ve 5299 harften oluşur. Sure, adını ilk ayetteki el-Enfal kelimesinden almıştır. Enfal "savaş ganimeti" demektir. Surede Bedir...
 18. ENBİYÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir.Sûre, temel konu olarak peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır ENBİYÂ Suresi (Sure No:21) https://archive.org/download/fatihcollakk/021_Enbiya.mp3...
 19. EN'ÂM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  En'am Suresi, Kur'an'ın altıncı suresidir. 165 ayet, 3055 kelime ve 12418 harften oluşur. Surenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sureye En'am Suresi denmiştir. En'am; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade...
 20. DUHÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen "duhân" kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur'an'ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş'in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin...
Üst