Üst
Kaptan43

Almanlar Türkiye ve Rusya’dan ellerini çeksin

Kaptan43

5 Yıldızlı Kaptan

Yeni Deniz Mecmuası’nın 15’inci sayısı yayımlandı.
Denizin ve denizcilerin gerçeklerini, siyasetten ekonomiye, tarihten sanata, ulusal güvenlik stratejilerinden coğrafyaya açılan yelpazede yansıtmayı amaçlayan Yeni Deniz Mecmuası, yeni sayısında da okuyucuya özel dosyalar sundu.

“Kadıköy Vapurunda Zaman Tüneli”kapağıyla çıkan Yeni Deniz Mecmuası’nda, Emin Nedret İşli “Bolşevik Devrimi’nin Arifesinde Dağıtılan Bildiri” başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşli yazısında, Bolşevik Devrimi’nden yaklaşık üç ay önce Rus donanması tarafından Osmanlı topraklarında dağıtılan bildiriyi paylaştı.

İşte Emin Nedret İşli “Bolşevik Devrimi’nin Arifesinde Dağıtılan Bildiri” başlıklı o yazısı:
“Bolşevik Devrimi'nden yaklaşık üç ay önce Rus donanması tarafından dağıtılan bildiri ilginç siyasi bilgiler içerir. Bildirinin arkasındaki notlardan elden ele dolaştığı anlaşılmaktadır. Yazısının el yazısı tarzında yazılışı küçük ölçekli bir matbaada taşbaskı olarak hazırlandığı izlenimini vermektedir. Herhangi bir basım kaydı bulunmayan bildirinin Sivastopol’da üretildiği alttaki tarihin yanındaki kayıttan anlaşılmaktadır. 39.5x27.5 cm. ölçüsündeki bu belge ilk kez Tarih Toplum Dergisinde tanıtılmıştır.

İşte o bildiri:
Hürriyetperver Rus Donanması Tarafından Osmanlı Milletine Ilân Üç seneden beri devam eden bu dehşetli muharebe umum milletlerin kanını su gibi akıttı, mallarını mahv etti. Bu kerre Rus milleti padişahlığın esaretinden kurtulup yabancı toprak aramadığını ve hiç kimseye haksızlık etmeyeceğini, yalnız adalete muvafık bir sulh için çalışmakta olduğunu kendi hükümet ve asker ve amele ve köylü vekillerinden oluşan meclisleri tarafından umum devletlere alenen beyan etti. Ve hiçbir devletin ecnebi toprağını zabt etmemesi ve her milletin serbest olarak hangi devletin hâkimiyetini severse onu intihap etmesi şartıyla bu sulh akd olunmalı. Rus milleti kendi beyanatının sadakatını göstererek birden Finlandiya ile vesair Rusya’da yaşayan milletlere hürriyet verip alelhusus Polonya’dan vazgeçti. Mamafih Karadeniz ve Çanakkale Boğazları Rusya’nın kapısı olduğundan düşman dretnavtlarının mürur ve bize hücum etmeyeceklerine ve bizim tüccar gemilerimize bu kapının kapıtılmayacağına dair Rusya’ya lâzım olan kefalet verilmelidir. Zira İtalyan ve Balkan muharebeleri zarfında Boğazların Türkiye tarafından kapattırılmasının Rusya’ya zararı milyonlara baliğ oldu. Bununla beraber yine bu hususta Türkiye arasında adavete hiçbir sebep kalmadı. Fakat Karadeniz ve Çanakkale Boğazlarının Alman eline geçmesini hiçbir Türk kabul edemez. Zira o zaman Rusya Almanya’nın taht-ı hükmüne geçer. Esasen Almanya Türkiye’yi bu muharebeye celb edip kendi eline alarak İstanbul’u dahi zabt etti."

"ALMANLAR TÜRKİYE VE RUSYA'DAN ELLERİNİ ÇEKSİN"
"Bağdat demiryolu vasıtasiyle bütün Türkiye’yi Almanya[nın] taht-ı itaatine alması ve müstemlekât haline getirip sırf kendi istifade etmesi Almanya’nın maksadıdır. Almanlar memleketlerine geri gitsinler. Onlara da taarruz etmek ve toprak almağa niyetimiz yoktur. Fakat Almanlar Türkiye ve Rusya’dan ellerini çeksinler.

* Bildirinin arka kısmı

Türkün ve bizim düşmanımız budur, Almanya’dır. Şu halde; umum alman asker ve zabitan ve memurunu Türkiye’den def ediniz. O zaman sizin ile iyi bir komşu olarak yaşayabiliriz. Şimdi dünyada yalnız müstebit olarak Almanya ve Avusturya hükümeti kaldılar. Bahusus Almanya fikr-i istilasıyla bütün dünyayı taht-ı hâkimiyet ve istibdadına almağa çalıştığından umum milletler ve bilhassa hürriyetperver Amerika dahi ona karşı muharebeye giriştiler. Bu defa bizim askerimiz Galiçya’da düşmana hücum ederek umum milletlerin hürriyet ve sulhü namına muzafferiyetle ileri gitmektedirler.
Almanya’nın bu istilâyâne politikasına nihayet verdirinceye kadar biz ve müttefiklerimiz terk-i silah etmeyeceğiz ve herhalde Almanya mağlup olacaktır. Ey! Türkler Almanya’yı ne sebeple muhafaza ediyorsunuz, onlarla alaka yı terkediniz. Almanları tard ediniz, o zaman herkesin sabırsızlıkla beklediği umum milletlere feyz ve saadet verici adalet ve insaniyet üzerine müesses bir sulh gelecektir. Sivastopol 5 Temmuz 1333 (5 Temmuz 1917)’

El ilanının arkasında bu metni okuyanlardan bazılarının el yazısı notları bulunmaktadır:

• ‘Hamiyetli kayınpederim Halid Kapudana bu kerre arz.’

• ‘Hamiyet-perver-didar biraderim Ahmet Fevzi bu kerre arz.’

• ‘Birinci Bölükte efrâd-ı cedit Mektebinde mülazım.”

Odatv.com
 
Geri