Kur'ân-ı Kerimin diğer isimleri

MURATS44

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
Kur'ân-ı Kerim 1- El-Kitab: Mushafı Şerife yalnız Kur'an ismi verilmiş değildir. Mushafta en çok kullanılan "El-Kitab" tâbiridir. Bu Kur'an'ın müteradifidir.

"Biz sana Kitabı hak olarak indirdik." (Nisâ Sûresi:

Rabbinin kitabından sana vahyolunanları tilavet et. " (Kehif Sûresi: 27)

"Kitabı size mufassal olarak inzâl buyuran işte o Allah 'tır." (En'âm Sûresi: 114)

Öyle Kitap ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra tafsil olunmuş, Hakim ve Habir Allah tarafından gönderilmiştir.'' (Mâide Sûresi)

"Bizim sana indirdiğimiz bu Kitap mübarektir.'' (En'âm Sûresi: 155)

"Kitabı sana her şeyi beyan için biz indirdik."

"Bu Kitabın indirilmesi, Aziz ve Hakim olan Allah tarafındandır."

"Elif, lam, mim, bu hak Kitaptır, onda hiç şüphe yoktur, müttakilere hidayettir. "(Bakara Sûresi)

Kur'an'da Ehli Kitap tâbiri de çok geçer. Bu Allahın Peygamberlere vermiş olduğu kitaplara inananlar mânasınadır. Tevrat ve İncil ehli kitap erbabıdır. Kitap tâbiri umum mânada Allahın Peygamberlere verdiği kitaptır.


2- El-Furkân: Farktan masdardır. Ayırmak mânasınadır. Kur'an hak ile bâtıl, helâl ile haram arasını ayırdettiği için bu isim verilmiştir.

âyeti bunu gösterir.

İslam Ansiklopedisi, bu kelimenin de aslını meçhul gösterirse de hiç te öyle değildir. Furkan: Farktan masdardır, bazan da sıfat olur.


3- El-Zikir: Anmak ve hatırlatmak mânasınadır. Kur'an Allahı andırıp tanıtır, unutmamak üzere hatırlatır, Zikrül-Hakimdir.
"Aramızdan ona mı zikir indirildi."

"Zikri biz indirdik, onu muhafaza eden de biziz."

Kur'an'da Ehl-i Kitaba Ehliz-Zikir de denir. Kitaba Zikir denir.


4- Hüdâ: Kuran doğru yola hidayet veren en mukaddes bir rehberdir (Hüden lin-nâs, Hüden lil-mü'minîn, Hüden Lil-müttekindir).

5- Nur: Kalbleri, fikirleri tenvir ettiği için Nûr'dur.

6- Hakim: Kur'an-ı Kerim hikmet kaynağıdır. Her hükmü doğrudur. Bir çok âyetlerde kitapla birlikte hikmet kelimesi de geçer.

"O Allah ki, ümmilere kendilerinden bir Peygamber gönderdi. Onlara onun âyetlerini okuyor, onları tezkiye edip yetiştiriyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki bundan önce apaçık dalâlette idiler." (Cumua Sûresi: 2)

"Yâ Rabbi, onlara kendi aralarından öyle bir Peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini okusun, onlara kitap ve hikmet öğretsin. Onları tezkiye etsin, muhakkak ki Aziz sensin, Hakim sensin. " (Bakara Süresi)

"Nitekim sizin içinizden size bir Peygamber gönderdik. Size Bizim âyetle-rimizi okuyor, sizi tezkiye ediyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, size hiç bir zaman bilmediğiniz şeyleri belletiyor." (Bakara Sûresi)

"Allahın size olan nimetlerini yâd ediniz, hani size kitap ve hikmet gönderdi, inzâl etti."(Bakara Sûresi)

"Allah mü'minlere büyük nimetler vererek onlara kendilerinden bir Peygamber gönderdi. Onlara onun âyetlerini okuyor, onları tezkiye ediyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor, halbuki bundan önce apaçık, dalâlet içinde idiler."(Al-i İmran Sûresi)

"Allah sana Kitabı ve hikmeti inzâl etti. Sana önce bilmediğin şeyleri öğretti. Allahın sana olan fazl ve keremi çok büyüktür.'' (Nisa Sûresi)

Hikmetin bir çok manası vardır. Bir şeyi yerli yerinde yapmak, doğru ve sağlam re'y, mümtaz fikir, felsefe hep hikmettir. İmâm-ı Şâfiî'nin dediği gibi, Peygamberin sünnetleri, hadîsleri de hikmettir. Bu âyetlerin bir çoğunda hikmeti, nübüvvetle tefsir etmişlerdir.

Kur'an-ı Kerim'in isimlerini Mevzuatil-Ulûm "55" kadar sayar. Onlardan daha bir kaçını şöyle zikredelim: Beyân, Mev'iza, Belâğ, Şifa, Rahmet, Ruh, Hak, Sıddık, Adil, Büşrâ, Mecid, Aziz, Kerîm, Mübarek vesaire.

Bunlar ismi tavsif kabilindendir denebilir.
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Kur'ân-ı Kerim'de Geçen En Güzel Kıssa Hangisidir?
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    827
Kur'ân Öğrenme ile İlgili Ayetler ve Hadisler
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    2K
Kur'ân-ı Kerim'de, Dünya Hayatı ile ilgili Ayetler
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    2K
Kur'ân-ı Kerim'de, Kur'ân-ı Kerim ile ilgili Ayetler
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    1K
Kur'ân-ı Kerim'de ALLAH (cc) ile ilgili Ayetler
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 1    2K
Geri