Üst
NÂZİÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

NÂZİÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin

Nazi'at Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 79. suresidir. 46 ayet, 179 kelime ve 762 harften oluşur.

Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini ilk ayette geçen ve "söküp çıkaranlar, çekip çıkaranlar" anlamına gelen naziat kelimesinden alır.
,,

NÂZİÂT Suresi (Sure No: 79)​Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 79/NÂZİÂT-1: Ven nâziâti garkâ(garkan).

  1. Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,


 • 79/NÂZİÂT-2: Ven nâşitâti neştâ(neştan).

  2. Andolsun (mü’minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,


 • 79/NÂZİÂT-3: Ves sâbihâti sebhâ(sebhan).

  3. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,


 • 79/NÂZİÂT-4: Fes sâbikâti sebkâ(sebkan).

  4. Derken, öne geçenlere,


 • 79/NÂZİÂT-5: Fel mudebbirâti emrâ(emren).

  5. Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).


 • 79/NÂZİÂT-6: Yevme tercufur râcifeh(râcifetu).

  6,7. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.


 • 79/NÂZİÂT-7: Tetbeuher râdifeh(râdifetu).

  6,7. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.


 • 79/NÂZİÂT-8: Kulûbun yevmeizin vâcifeh(vâcifetun).

  8. O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.


 • 79/NÂZİÂT-9: Ebsâruhâ hâşiah(hâşiatun).

  9. Onların gözleri (korku ile) inecektir.


 • 79/NÂZİÂT-10: Yekûlûne e innâ le merdûdûne fîl hâfireh(hâfireti).

  10. Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisingeriye eski hâlimize mi döndürüleceğiz?"


 • 79/NÂZİÂT-11: E izâ kunnâ izâmen nahıreh(nahıreten).

  11. “Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?"


 • 79/NÂZİÂT-12: Kâlû tilke izen kerretun hâsireh(hâsiretun).

  12. “Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür" dediler.


 • 79/NÂZİÂT-13: Fe innemâ hiye zecretun vâhıdeh(vâhıdetun).

  13. Hâlbuki o, bir haykırıştan (sûr’un üfürülmesinden) ibarettir.


 • 79/NÂZİÂT-14: Fe izâ hum bis sâhireh(sâhireti).

  14. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.


 • 79/NÂZİÂT-15: Hel etâke hadîsu mûsâ.

  15. (Ey Muhammed!) Mûsâ’nın haberi sana geldi mi?


 • 79/NÂZİÂT-16: İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuvâ(tuven).

  16. Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:


 • 79/NÂZİÂT-17: İzheb ilâ fir’avne innehu tagâ.

  17. “Haydi Firavun’a git! Çünkü o azmıştır."


 • 79/NÂZİÂT-18: Fe kul hel leke ilâ en tezekkâ.

  18. “Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?


 • 79/NÂZİÂT-19: Ve ehdiyeke ilâ rabbike fe tahşâ.

  19. Seni Rabbine ileteyim de O’na karşı derinden saygı duyup korkasın!"


 • 79/NÂZİÂT-20: Fe erâhul âyetel kubrâ.

  20. Derken Mûsâ ona en büyük mucizeyi gösterdi.


 • 79/NÂZİÂT-21: Fe kezzebe ve asâ.

  21. Fakat o, Mûsâ’yı yalanladı ve isyan etti.


 • 79/NÂZİÂT-22: Summe edbere yes’â.

  22. Sonra sırt dönüp koşarak gitti.


 • 79/NÂZİÂT-23: Fehaşere fe nâdâ.

  23. Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi:


 • 79/NÂZİÂT-24: Fe kâle ene rabbukumul a’lâ.

  24. “Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi.


 • 79/NÂZİÂT-25: Fe ehazehullâhu nekâlel âhıreti vel ûlâ.

  25. Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.


 • 79/NÂZİÂT-26: İnne fî zâlike le ıbreten li men yahşâ.

  26. Şüphesiz bunda Allah’tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.


 • 79/NÂZİÂT-27: E entum eşeddu halkan emis semâ’(semâu), benâhâ.

  27. (Ey inkârcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.


 • 79/NÂZİÂT-28: Refea semkehâ fe sevvâhâ.

  28. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir.


 • 79/NÂZİÂT-29: Ve agtaşe leylehâ ve ahrece duhâhâ.

  29. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.


 • 79/NÂZİÂT-30: Vel arda ba’de zâlike dehâhâ.

  30. Ardından yeri düzenleyip döşedi.


 • 79/NÂZİÂT-31: Ahrece minhâ mâehâ ve mer’âhâ.

  31. Ondan suyunu ve merasını çıkardı.


 • 79/NÂZİÂT-32: Vel cibâle ersâhâ.

  32. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.


 • 79/NÂZİÂT-33: Metâan lekum ve li en âmikum.

  33. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.


 • 79/NÂZİÂT-34: Fe izâ câetit tammetul kubrâ.

  34,35. En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar.


 • 79/NÂZİÂT-35: Yevme yetezekkerul insânu mâ seâ.

  34,35. En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar.


 • 79/NÂZİÂT-36: Ve burrizetil cahîmu li men yerâ.

  36. Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.


 • 79/NÂZİÂT-37: Fe emmâ men tagâ.

  37,38,39. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.


 • 79/NÂZİÂT-38: Ve âserel hayâted dunyâ.

  37,38,39. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.


 • 79/NÂZİÂT-39: Fe innel cahîme hiyel me’vâ.

  37,38,39. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.


 • 79/NÂZİÂT-40: Ve emmâ men hâfe makâme rabbihî ve nehennefse anil hevâ.

  40,41.Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.


 • 79/NÂZİÂT-41: Fe innel cennete hiyel me’vâ.

  40,41.Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.


 • 79/NÂZİÂT-42: Yes’elûneke anis sâati eyyâne mursâhâ.

  42. Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.


 • 79/NÂZİÂT-43: Fîme ente min zikrâhâ.

  43. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?


 • 79/NÂZİÂT-44: İlâ rabbike muntehâhâ.

  44. Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir.


 • 79/NÂZİÂT-45: İnnemâ ente munziru men yahşâhâ.

  45. Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın.


 • 79/NÂZİÂT-46: Ke ennehum yevme yerevnehâ lem yelbesû illâ aşiyyeten ev duhâhâ.

  46. Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.webp
image.webp
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri