meali

 1. Ugur

  Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri

  Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri Kuran'daki Sırasına GöreAlfabetik Sırayla 1. FATİHA 2. BAKARA 3. ÂLİ İMRÂN 4. NİSÂ 5. MÂİDE 6. EN'ÂM 7. A'RAF 8. ENFÂL 9. TEVBE 10. YÛNUS 11. HÛD 12. YÛSUF 13. RA'D 14. İBRÂHÎM 15. HİCR 16. NAHL 17. İSRÂ 18. KEHF 19. MERYEM 20. TÂHÂ...
 2. Celik

  YÛSUF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Yusuf Suresi Kur'an'ın 12. suresidir. 11 ayet, 1795 kelime ve 7125 harften oluşur. Sure, adını surenin hemen hemen tamamında kendisinden bahsedilen Yusuf peygamberden almıştır. 1., 2. ve 3. ayetleri Medine'de, kalanlar Mekke'de indirilmiştir. YÛSUF Suresi (Sure No: 12)...
 3. Celik

  YÛNUS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Yunus Suresi Kur'an'ın onuncu suresidir. 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde indirilmiştir. 109 ayet, 1841 kelime ve 7425 harften oluşur. Sure, adını ayrıntıları Saffat Suresi 139-148. ayetlerinde ve bazı hadislerde anlatılan Yunus kıssasından almıştır. Sure...
 4. Celik

  İSRÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  İsra Suresi Kur'an'ın 17. suresidir. 111 ayet, 1559 kelime ve 6480 harften oluşur. Sure adını ilk ayette geçen ve 'gece yürüyüşü' anlamına gelen 'isra' kelimesinden alır. Burada sözü edilen gece yürüyüşü de Hz. Muhammed'in Miraç gecesinde Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuğun bir kısmıdır. İlk...
 5. Celik

  İNŞİKAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir İNŞİKAK Suresi (Sure No:84) https://archive.org/download/fatihcollakk/084.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm...
 6. Celik

  İHLÂS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah'a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü'min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İHLÂS Suresi (Sure No:112)...
 7. Celik

  YÂSÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Yasin Suresi Kur'an'ın 36. suresidir. 83 ayet, 733 kelime ve 2988 harften oluşur Mekke döneminde indirilmiştir. Adını ilk ayeti olan “Ya-Sin" harflerinden alır. YÂSÎN Suresi (Sure No: 36) https://archive.org/download/fatihcollakk/036_Yasin.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm...
 8. Celik

  VÂKIA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre...
 9. Celik

  TÛR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tur Suresi Kur'an'ın 52. suresidir. 49 ayet, 312 kelime ve 1293 harften oluşur. Mekke'de indirilniştir. Sure ismini ilk ayette geçen Sina yarımadasında ve Hz. Musa’ya Tevrat’ın 10 emrinin verildiğine inanılan Tur dağından alır. TÛR Suresi (Sure No: 52)...
 10. Celik

  TÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir TÎN Suresi (Sure No:95) https://archive.org/download/fatihcollakk/095.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm [sure_bas][/sure_bas]1. Tîn’e ve zeytûn’a andolsun. 2. Sinâ dağına andolsun, 3. Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki...
 11. Celik

  TEVBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tevbe Suresi Kur'an'ın dokuzuncu suresidir. 129 ayet, 2506 kelime ve 10873 harften oluşur. Son iki ayet hariç tamamı Medine'de indirilen Tevbe Suresi adını, Allah'ın kendisine samimiyetle inanan ve tövbe edenleri affedeceğini bildirdiği 104. ayetinden almaktadır. Diğer surelerin aksine bu...
 12. Celik

  TEKVÎR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tekvir Suresi , Kur'an'ın 81. suresidir. 29 ayet, 104 kelime ve 425 harften oluşur. Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini, ilk ayette geçmekte olan küvviret-kevvera fiilinin mastar halinden almıştır. Tekvir isminin anlamı dürmektir. TEKVÎR Suresi (Sure No: 81)...
 13. Celik

  TÂRIK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tarık Suresi, Kur'an'ın 86. suresidir. 17 ayet, 61 kelime ve 254 harften oluşur. Sure, ismini 1. ayette geçen ve üzerine yemin edilen ve bir "necm-yıldız" olduğu ifade edilen tarık kelimesinden alır; Tarık geleneksel anlamıyla halk arasında Zühre, çoban yıldızı, sabah veya akşam yıldızı...
 14. Celik

  TÂHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Taha Suresi, Kur'an'ın 20. suresidir. 135 ayet, 1354 kelime ve 5288 harften oluşur. Adını 1. ayette yer alan mukattaa harflerinden (Huruf-u Mukattaa) almıştır. TÂHÂ Suresi (Sure No: 20) https://archive.org/download/fatihcollakk/020_Taha.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm...
 15. Celik

  SECDE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Secde Suresi, Kur'an'ın 32. suresidir. 30 ayet, 584 kelime ve 2581 harften oluşur. Sure adını, mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. ayetten almıştır. SECDE Suresi (Sure No: 32) https://archive.org/download/fatihcollakk/032_Secde.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm...
 16. Celik

  SEBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sebe' Suresi, Kur'an'ın 34. Suresidir. 34 ayet, 884 kelime ve 3510 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure adını, 15. ayette geçen “Sebe’ " kelimesinden almıştır. Sebe’ (Seba), Yemen’de bulunan bir bölgenin ve eski bir kabilenin adıdır. Bu kabilenin adı Saba Krallığı, toplumu da...
 17. Celik

  SÂFFÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Saffat suresi Kur'an-ı Kerim'in 37. suresidir. 182 ayet, 865 kelime ve 3790 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını ilk ayette geçen "es-Saffat" kelimesinden almıştır. Saffat, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir. SÂFFÂT Suresi (Sure No: 37)...
 18. Celik

  RÛM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Rum Suresi Kur'an'ın 30. suresidir. 60 ayet, 818 kelime ve 3388 harften oluşur. Surenin ismin anlamı Romalılar (Rum orduları) dır. RÛM Suresi (Sure No: 30) https://archive.org/download/fatihcollakk/030_Rum.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm [sure_bas][/sure_bas]1. Elif Lâm Mîm. 2,3,4,5...
 19. Celik

  RAHMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu...
 20. Celik

  NİSÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından,onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. "Nisâ" kadınlar demektir. NİSÂ Suresi (Sure No:4) https://archive.org/download/fatihcollakk/004_Nisa.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm...