Sıla Yolu Yabancı Plakalı Kara Taşıtları İçin Yolcu Rehberi

Ugur

Administrator
Katılım
8 Nisan 2013

1, Yabancı Plakalı Kara Taşıtları İçin Mevzuat Hükümleri Nelerdir?​

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Yabancı plakalı kara taşıtlarına ilişkin işlemler aşağıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca yürütülmektedir:
 • 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthalat Sözleşmesi,
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 131, 238 ve 241 inci maddeleri,
 • 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 3, 16 ila 20 ve 43 ile 44 üncü maddeleri,
 • Gümrük Yönetmeliği,
 • 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği.

2. Kimler Yabancı Plakalı Taşıt ile Türkiye’ye Giriş Yapabilir?​

Yurtdışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye'ye getirebilir.

Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ise, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler.

Taşıt getirecek kişilerin öncelikle yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir.

Yurtdışında yerleşik olma; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasını ifade eder.

Taşıt getirecek kişilerin yurtdışında ikametgahı bulunması şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan kişiler son 1 yılın 185 gününü fiilen yurtdışında geçirseler de yurtdışında ikamet tesis etmediklerinden dolayı yurtdışında yerleşik sayılmazlar.

Yurtdışına çalışmak, öğrenim görmek amacıyla veya geçici görevle gidip kesin dönüş yapan vatandaşlarımız, ikametlerini Türkiye’ye naklettiklerinden yabancı plakalı kara taşıtlarını geçici olarak Türkiye'ye getiremezler.

Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarih itibariyle yurtdışında yerleşik olma koşulu sağlanmıyor ise taşıtın Türkiye’ye girişine izin verilmez.

3. 185 Gün Hesabı Nasıl Yapılır?​

Yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılır. Pasaport veya kimlik bilgileri programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurtdışında kalınan süreleri hesaplar.

Son 1 yıl içinde Türkiye’ye farklı pasaport veya kimliklerle giriş-çıkış yapan kişilerin, 185 günlük süre hesabının hatalı yapılmaması için gümrük idaresine bilgi vermesi gerekmektedir.

Hesaplama sonucunda kesintili veya kesintisiz son bir yılın toplamda 185 günden fazlasını yurtdışında geçiren ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişiler yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlamış olur.

Her girişte 185 gün yurtdışında bulunma şartı gümrük idaresince kontrol edilir ve bu şartı sağlayanların taşıtlarına giriş izni verilir.

Vatandaşlarımız yurda giriş çıkış bilgilerini türkiye.gov.tr adresinden sorgulayabilirler.

Yola çıkmadan önce türkiye.gov.tr adresinde veya pasaportta kayıtlı giriş çıkış bilgilerinden süre hesabının yapılması gümrük kapılarında yaşanacak mağduriyetleri engelleyecektir.

4. Emeklilerde 185 Gün Şartının Aranmayacağı Haller​

Yurtdışından emekli olanların, emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri adlarına kayıtlı taşıt için yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz.

730 günlük sürenin tamamını kullanmadan taşıtıyla yurtdışına çıkan emeklilerin kalan süreden faydalanmak üzere yeniden Türkiye’ye girmek istemeleri halinde, bu kişilerden yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz ve taşıtlarına kalan süre verilerek girişlerine izin verilir.

5. Türkiye’ye Girişte Gerekli Belgeler​

 • Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olduğunu gösterir mülkiyet belgesi (ruhsat),
 • Taşıtı getiren kişinin ehliyeti,
 • Duruma göre yurtdışı ikameti gösterir belge (pasaport, kimlik belgesi, oturum izni)
 • Türkiye'de geçerli trafik sigorta poliçesi,
 • Kişinin pasaportu veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi,
 • Yurtdışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi,
 • Duruma göre geçerli bir vekaletname veya kira sözleşmesi,
 • Tüzel kişiliğe ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belge.
Taşıtların gümrük kayıt işlemleri herhangi bir ücrete tabi değildir. Aksi yöndeki taleplere itibar edilmemesi gerekmektedir.

6. Türkiye’ye Getirilen Taşıtlara Verilen Süre Ne Kadardır?​

Yurtdışında yerleşik vatandaşlarımız ile Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyruklular, yabancı plakalı taşıtlarını hiçbir ücret ödemeden 2 yıla (730 gün) kadar Türkiye'de bulundurma ve kullanma imkânına sahiptir.

Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre 730 günü aşmamak üzere ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir.

Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir.

Tüzel kişiliklere ait taşıtların (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosiklet) vekaletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde 30 güne kadar süre verilir.

Kiralanarak getirilen taşıtlara verilecek süre, kişinin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, 730 günlük süreyi de aşmamak kaydıyla kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.

Taşıta verilen süre, tek seferde kullanabileceği gibi, parça parça da kullanılabilir.

7. Bir Aylık Süreden Kimler Yararlanabilir?​

Türkiye’ye yeniden taşıt getirmek için süresi bulunmayan veya yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 gün şartını sağlayamayan Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişilerin bu ülkelerde adlarına kayıtlı taşıtlarına, Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 365 gün içerisinde bir kez olmak üzere bir ay süre verilir. Bu süre Türkiye’ye giriş esnasında verilir ve tek seferde kullanılır. Hâlihazırda taşıtıyla Türkiye’de bulunanlar bu süreden yararlanamaz.

Bir aylık süreden yararlanacakların, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerine ait pasaport, kimlik, oturum izni vb. evrak ile ikametlerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

8. Sürenin Tamamından Nasıl Yararlanılır?​

Gümrük mevzuatında öngörülen 730 günlük sürenin tamamından yararlanabilmek için;
 • Türkiye’ye giriş yapılacak tarih itibarıyla yurtdışında yerleşik olma koşulunun (ilk defa taşıt getirecek yurtdışı emekliler hariç) sağlanması,
 • Türkiye’ye giriş yapılacak tarihten geriye doğru kesintisiz 185 gün taşıt getirilmemiş olması,
 • Taşıtın Türkiye’ye giriş yapılacak tarihten geriye doğru kesintisiz 185 gün yurtdışında kalması (vekaleten getirilmemesi),
 • Yabancı uyrukluların oturma izninin bulunması,
gerekmektedir.

9. Kalan Süreden Nasıl Yararlanılır?​

Türkiye’ye taşıtıyla gelen yurtdışında yerleşik kişiler, giriş tarihinden geriye doğru son 185 gün içinde taşıt getirmiş ise kullanılan süreler 730 günden düşülür ve kalan süre verilir.

Türkiye’ye taşıtıyla gelen yabancı uyruklu kişiler (oturma izni-mavi kart hamili olanlar hariç) giriş tarihinden geriye doğru son 180 gün içinde taşıt getirmiş ise kullanılan süreler 90 günden düşülür ve kalan süre verilir.

10. Bir Başka Kişiye Ait Taşıt Türkiye’ye Getirilebilir mi?​

Başkasına ait olan yabancı plakalı taşıtların vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilebilmesi aşağıdaki durumlarda mümkündür.
 • Hem vekâleten taşıtı getiren kişi hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması,
 • Taşıtın, getiren kişinin ikamet ettiği ülkede kayıtlı olması, (Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler hariç)
 • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesinin bulunması.
Taşıtın vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilmesi halinde duruma uygun olarak aşağıdaki belgelerden birinin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.
 • Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı bir vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrüğün onaylayacağı bir vekâletname,
 • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet veya mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belge,
 • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi.
Tüzel kişiliklere ait taşıtların vekaletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde bunlara ek olarak aşağıda yer alan belgeler gümrük idaresine sunulur.
 • Tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,
 • Tüzel kişiliklere ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir belge,
Yukarıda sayılan belgelerin noter veya konsolosluk onaylı tercümelerinin de gümrüğe sunulması gerekir.

11. Yabancı Taşıtlar Kimler Tarafından Kullanılabilir?​

Yabancı plakalı taşıtlar; taşıt programına kaydı yapılan izin hak sahibi, bu kişinin yurtdışında yerleşik eşi, anne-babası ve çocukları tarafından kullanılabilir.

İzin hak sahibi araç içinde bulunsa dahi yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıtın kullanılması (acil durumlar hariç) mümkün değildir.

Yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlamayan anne, baba, eş ve çocukları yabancı plakalı taşıtları kullanamaz.

Taşıtı kullanacakların, izin hak sahibinin eşi, anne-babası veya çocuğu olduğunu ve yurtdışında ikamet ettiklerini ispatlayıcı belgeleri (vukuatlı nüfus kayıt örneği, pasaport vb.) yanlarında bulundurması gerekmektedir. Yol denetimlerinde bu durumu belgeleriyle ispat edemeyenlerin araçları trafikten men edilerek gerekli işlemlerin yapılması için gümrüğe teslim edilecektir.

İzin hak sahibi dışındaki kişiler taşıtı vekaletnameleri olsa da kullanamaz. İzin hak sahibi dışında taşıtı kullanmak için Türkiye’den veya yurtdışından alınmış vekaletnameler geçersizdir. Yol denetimlerinde bu durumun tespiti halinde taşıt trafikten men edilerek gerekli işlemlerin yapılması için gümrüğe teslim edilecektir. Ayrıca bu şekilde aracı haksız kullanan ve kullandıranlar hakkında ayrı ayrı para cezası uygulanacaktır.

12. Taşıtsız Yurtdışına Çıkılabilir mi?​

Taşıtı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkmak için en yakın gümrük idaresine başvurulmak suretiyle aşağıdaki işlemlerden birinin yapılması gerekir.
 • Taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi,
 • Taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin Tebliğin 7 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen, iki nüsha imzalı taahhütnamenin her çıkışta gümrük idaresine sunulması ve bu talebin gümrük idaresince uygun bulunması.
Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin, taşıtlarını gümrük idaresince uygun görülen yerlere bırakmaksızın yurtdışına taşıtsız çıkışına izin verilmez.

Gümrük idaresine teslim edilen taşıtın süresi durur, taahhütname ile çıkışlarda ise süre işlemeye devam eder.

Taahhütname verildiği durumda taşıtın gümrük idaresine beyan edilen adreste park halinde bulunması gerekmekte olup taşıt sahibinin yurtdışında yerleşik eşi, çocukları, anne ve babası dahil taşıtın kullanılması mümkün değildir.

Yurtdışına çıkışlarda taşıtını gümrük idaresine teslim etmeyen veya taahhütname vermeyen kişiler pasaport işlemleri tamamlanmadan önce gümrük idaresine yönlendirilecektir. Pasaport işlemleri esnasında taşıtını yurtta bırakarak çıkış yapmak istediği elektronik veri paylaşımı yoluyla tespit edilen bu kişilerin yurtdışına çıkışları, gerekli gümrük işlemleri yapıldıktan sonra sağlanacaktır. Bu sebeple herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için taşıtsız olarak yurtdışına çıkmadan önce en yakın gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.

13. Yabancı Taşıt Vekâletname ile Yurtdışı Edilebilir mi?​

Yabancı plakalı taşıt, geçerli bir vekâletname yoluyla yurtdışı edilebilir.
Vekâletname ile taşıtın yurtdışı edilebilmesi için aşağıdaki koşulların tamamının sağlanması gerekmektedir.
 • Geçerli bir vekâletnamenin ibrazı,
 • Taşıtı yurtdışı edecek kişinin yurtdışında yerleşik olması,
 • Vekâlet veren ve vekâlet alan kişilerin gümrük idaresine birlikte müracaatı.
Vekaletname ile yurtdışına çıkarılacak taşıtların işlemleri, haklı sebeplerin haricinde taşıtın yurtdışına son çıkış tarihinden 15 gün önce yapılır.

14. Taşıtın Türkiye’de Mülkiyet Devri Yapılabilir mi?​

Türkiye’de bulunan yabancı plakalı taşıtlar bir başkasına devredilemez.

15. Taşıtlar ile İlgili Olarak Hangi Durumlarda Ceza Uygulanmaktadır?​

Yabancı plakalı taşıtlar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen durumların tespiti halinde gümrük mevzuatı uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
 • Türkiye’ye getirilen taşıtların getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa izinsiz devredilmesi veya satılması,
 • Hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması,
 • Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının gümrük idaresinden izin alınmaksızın değiştirilmesi,
 • Yurtta kalma süresinin bitimini takip eden ilk 3 ay içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya bu sürede herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi,
 • Türkiye’ye birden fazla pasaport veya kimlikle giriş yapıldığı bilgisini gümrük idaresine vermeksizin yurtdışı yerleşiklik şartını sağlıyormuş gibi işlem yaptırılması,
durumlarında 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası uygulanmakta ve taşıt gümrük idaresince teslim alınarak yurtdışı edilmektedir.

Taşıtların yurtta kalma süresinin bitimini takip eden; 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) aylık süre içerisinde yurtdışı edilmesi durumunda 2018 yılı için sırasıyla 210 TL, 420 TL ve 630 TL para cezası uygulanır. Bu miktar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. Taşıtlarını gümrüğün denetimine bırakmadan veya taahhütname ile gümrük idaresinden izin almadan yurtdışına çıkan kişiler haklı bir sebepleri bulunduğunu ispat edemezlerse haklarında, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar için bir defa Gümrük Kanunun 238 inci maddesi uyarınca para cezası uygulanır.

16. Kaza Yapan Araçların Tamiri​

Kaza geçirerek tamire ihtiyaç duyulan taşıtların tamirleri, taşıt sahipleri veya yetki verilenler tarafından talepte bulunulması halinde, gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün gözetimi altında yapılır.

17. Ön Beyan Nedir?​

Ön beyan taşıtlarıyla ülkemize gelen yolcular için kolaylık tanıyan bir uygulamadır.

Yola çıkmadan en fazla 15 gün önce Bakanlığımızın internet sayfasında yer alan (www.gtb.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünden veya “e-Devlet Kapısı” üzerinden (GTB Taşıt Ön Beyan) ulaşılabilen “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” kullanılarak kişi ve taşıta ait bilgiler cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla uygulamaya girilmekte, bu sayede gümrük kapılarında işlemler daha kısa sürede ve beklemeden yapılabilmektedir.

18. Sürelere İlişkin Örnekler​

1) Yabancı plakalı taşıt getirebilmek için yurtdışında yerleşik olma koşulunun (185 gün fiilen yurtdışında bulunma) sağlanması gerekir.
Örnek: 07.03.2018 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişinin 07.03.2018’den geriye doğru 1 yıl yani 07.03.2017-07.03.2018 tarihleri arasında yurtdışındaki kalış süreleri hesaplanır ve 185 günden fazla yurtdışında kalan ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir. Bu süre hesabında taşıtlı ve taşıtsız deniz, hava, kara veya demiryoluyla yapılan tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 185 günlük sürenin kesintisiz olarak yurtdışında geçirilmesine gerek bulunmamaktadır.

tasit.jpg


2) Taşıtla son çıkış yapılan tarih ile yeniden giriş yapılan tarih aralığı kesintisiz 185 günün üzerinde ise 730 günlük sürenin tamamından faydalanılır.
Örnek: Taşıtıyla 03.04.2017-01.09.2017 tarih aralığında Türkiye’de 151 gün kalan kişi 05.03.2018 tarihinde Türkiye’ye tekrar taşıt getirmiştir. Kişi 01.09.2017-05.03.2018 tarih aralığında 185 gün kesintisiz yurda taşıt getirmediği ve yurtdışında yerleşik olduğu için taşıtına 04.03.2020 tarihine kadar 730 gün süre verilir.

3) Taşıtla son çıkış yapılan tarih ile yeniden giriş yapılan tarih aralığı kesintisiz 185 günden azsa kişi sadece kalan süreden faydalanır.
Örnek: Taşıtıyla Türkiye’de 90 gün kalarak 01.02.2018 tarihinde yurtdışına çıkan kişi 15.03.2018 tarihinde Türkiye’ye tekrar taşıt getirdiğinde; giriş yapılan tarih (15.03.2018) ile son çıkış tarih (01.02.2018) aralığı kesintisiz 185 günden az olduğundan, 730 günden daha önce kullanılan 90 gün düşülür ve kişiye (15.12.2019 tarihine kadar) kalan 640 gün süre verilir.

4) 185 gün yurtdışında kalma şartının her girişte sağlanması gerekir.
Örnek: 15.05.2017 tarihinde taşıtıyla Türkiye’ye gelen kişinin taşıtına süre sonu 15.05.2019 olmak üzere 730 gün süre verilmiştir. Kişi taşıta verilen sürenin tamamını kullanmadan 270 gün Türkiye’de kaldıktan sonra 09.02.2018 tarihinde yurtdışına çıkmıştır. Taşıtı ile birlikte yeniden 13.02.2018 tarihinde Türkiye’ye geldiğinde taşıtının 460 gün süresi olmasına rağmen kişi giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 180 günden daha fazla Türkiye’de kaldığından yurtdışında yerleşik olma koşulunu kaybetmiştir. Dolayısıyla kişi yurtdışından emekli değilse, taşıtı ile birlikte Türkiye’ye girişine izin verilmez.

5) Taşıta verilecek süre hesabında kişinin taşıtsız olarak Türkiye’de kaldığı süreler dikkate alınmaz.
Örnek: Taşıtı ile Türkiye’de 730 gün kalarak 15.07.2017 tarihinde yurtdışına çıkan kişi, 16.01.2018 tarihinden önce Türkiye’ye taşıt getiremez. 01.08.2017-15.08.2017 ve 01.10.201720.10.2017 tarih aralığında havayoluyla Türkiye’ye gelerek 35 gün kalan kişi, 16.01.2018 tarihinde taşıtı ile birlikte Türkiye’ye tekrar geldiğinde 185 günlük yurtdışı yerleşiklik koşulunu sağlıyorsa; taşıtına 16.01.2020 tarihine kadar 730 gün süre verilir. Taşıta verilecek süre hesabında kişinin taşıtsız olarak Türkiye’de kaldığı 35 günlük süre dikkate alınmaz.

6) Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar süre verilir.
Örnek: 01.06.2018 tarihinde taşıtı ile birlikte Türkiye gelen ve 30.03.2019 tarihine kadar oturma izni bulunan yabancı uyruklu kişinin taşıtına 30.03.2019 tarihine kadar süre verilir.

7) Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir.
Örnek: 01.03.2018 tarihinde taşıtıyla Türkiye’ye gelen oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişinin (mavi kart hamili olanlar hariç) taşıtına 30.05.2018 tarihine kadar süre verilir.

8) Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişiler, taşıtlarına verilen sürenin tamamını kullanmadan yurtdışına çıkarak taşıtlarıyla yeniden Türkiye’ye geldiklerinde kalan süre verilir.
Örnek: 01.03.2018 tarihinde taşıtı ile birlikte Türkiye’ye gelip 30 gün kalarak 31.03.2018 tarihinde yurtdışına çıkan yabancı uyruklu kişi, 30.04.2018 tarihinde Türkiye’ye taşıtı ile birlikte tekrar geldiğinde bu sürede başka bir taşıt getirmemiş ise 90 günden daha önce kullanılan 30 gün düşülerek kalan 60 gün süre verilir ve taşıt 29.06.2018 tarihine kadar Türkiye’de kalabilir.

9) Süre şartını sağlayamayan Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişilerin, bu ülkelerde adlarına kayıtlı taşıtlarına, yılda bir kez olmak üzere bir ay süre verilir.
Örnek: Türkiye’de kalma süresinin tamamını kullanarak 01.03.2018 tarihinde taşıtıyla yurtdışına çıkan ve 20.04.2018 tarihinde taşıtıyla Türkiye’ye geldiğinde 185 gün şartını sağlayamayan Almanya’da ikamet eden kişi, Avrupa ülkelerinden birinde ikamet ettiği için bir aylık süreden faydalanarak taşıtıyla Türkiye’ye girer.

10) Halihazırda taşıtıyla Türkiye’de bulunurken yurtdışından emeklilik hakkı kazanan kişilerin, 730 günlük sürenin tamamını kullanarak yurtdışına çıktıktan sonra, yeniden Türkiye’ye taşıt getirebilmeleri için en az 185 gün süre geçmesi gerekir.
Örnek: 10.01.2017 tarihinde taşıtıyla Türkiye’ye gelen kişinin taşıtına süre sonu 10.01.2019 olmak üzere 730 gün süre verilmiştir. Kişi 04.06.2018 tarihinde yurtdışından emeklilik hakkı kazanmıştır. Kişinin taşıtını süre sonu olan 10.01.2019 tarihine kadar yurtdışı etmesi gerekir ve yeniden Türkiye’ye taşıt getirebilmek için en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerektiğinden, 14.07.2019 tarihinden önce Türkiye’ye taşıt getiremez.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 
Geri