Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1500 - 1599

Ugur

Administrator

1500-1599 yılları arası​

1500Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
1502Venedikle sulh
1508Çaul seferi
1509Diu seferi
1512II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta geçişi
1514Çaldıran Savaşı, Tebriz'e giriş
1517Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş
1517Haremeyn'in himaye altına alınması
1517Piri Reis'in Mısır'da Yavuz Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
1519Cezayir'in iltihakı
1520I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta geçişi
1521Belgrad'ın fethi
1521Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması
1522Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
1524Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı'nın Osmanlı'ya tabiiyeti
1525İlk Fransız elçisi İstanbul'da
1527Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
1528Pîrî Reis'in I. Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
1529Viyana kuşatması, Budin'in geri alınışı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması
1532Alman Seferi, Kanuni'nin Graz'ı fethi
1533Osmanlı Almanya arasında İstanbul Antlaşması
1533-1534Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
1534Osmanlı-İran Savaşı'nin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
1534Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
1535Tunus'un kaybedilişi
1536Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
1536Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
1537Körsof-Avlonya seferi
1537Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertizo Zaferi
1538Preveze Zaferi
1538Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi, Aden ve Hadramut'un alınışı
1540Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
1541Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
1543Estergon ve Szekesfehervar'ın fethi
1547İstanbul Antlaşması
1547Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
15481534-1555 Osmanlı-İran Savaşı
1550Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
1551Trablus Kuşatması
1554Piri Reis'in ölümü
1553Fransa ile İstanbul Antlaşması ve Fransa'nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması
1553-1554Turgut Reis'in Akdeniz seferi, Korsika'yı fethi
1553-1554Nahcıvan Seferi
1555ılk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
1555Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması
1557Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
1559Konya Savaşı ve şehzade Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
1560Cerbe Savaşı'nda Osmanlı Donanmasının İspanyollara karşı zafer kazanması
1562Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi
1565Başarısız Malta kuşatması
1565100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
1566Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim'in tahta geçişi
1567Yemen isyanı
1568Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi
1568Yeniden Yemen'in fethi
1569Astarhan seferi
1569Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
1570Kıbrıs Seferi
1571Kırım Hanı 1.Devlet Giray'ın Moskova'yı fethi
1573Lehistan'ın himaye altına alınışı
1574Tunus'un Fethi
1574II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi
1575Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
1576Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti'ne bağlılığını bildirmesi
1577Takiyüddin'in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
1578Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
1578Vadi'üs-seyl Savaşı ve Fas'ın himaye altına alınması
1579Hazar Denizi'nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu
1580İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
1580İstanbul Rasathanesi'nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak)
1581Maskat'ın Fethi
1583Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)
1583Meşale Savaşı
1585Tebriz'in Fethi
15851. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala'ya varması
1586İlk Sikke tashihi
1588Gence seferi
1588Resm-i tashih-i sikke konulması
1589İkinci sikke tashihi
15892. Mombasa seferi
1587Cezayir'de Paşalar devrinin başlaması, Osmanlı merkezî otoritesinin zayıflaması
1590Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması
1591Tunus'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı egemenliğinin sembolik hale gelmesi
1592Lehistan'ın Osmanlı himayesinden çıkışı
1593Kulpa Bozgunu ve Avusturya'yla savaşın başlaması
1594Yanıkkale'nin fethi
1594Eflak, Boğdanve Erdel'in ayaklanması
1595Estergon'un Avusturyalılara kaybı
1595III. Murad'ın vefatı, III. Mehmet'in tahta geçişi
1595Köprü Faciası ve Akıncı Ocağı'nın sonu
1598Yanıkkale'nin Avusturyalılara kaybı, Budin'in kuşatılması
1599Karayazıcı Ayaklanması'nın başlamasıosmanli150.jpg
 
Son düzenleme:
Üst