Üst
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1600 - 1699

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1600 - 1699

1600-1699 yılları arası​

1600Kanije'nin fethi
1601Kanije Savunması
1601İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
1603Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması, Tebriz ve Nahçıvan'ın kaybı
1603III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi
1603Trablusgarp'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı otoritesinin zayıflaması
1604Revan'ın İran'a kaybı
1604Yusuf Sinan Paşa'nın sonuçsuz İran seferi
1604Vaç, Papa ve Pește'nin Avusturya'dan geri alınması, sonuçsuz Estergon Kuşatması
1605İran'a karşı Urmiye yenilgisi
1605Estergon'un Avusturya'dan geri alınması, Veszprém ve Polata'nın fethi
1606Gence'nin İran'a kaybı
1606Avusturya ile Zitvatorok Antlaşması
1607Şamahı ve Şirvan'ın İran'a kaybı
1607Oruçovası zaferiyle Canboladoğlu Ayaklanmasını bastırması
1608Alaçayır zaferiyle Kuyucu Murat Paşa'nın Kalenderoğlu Ayaklanmasını bastırması
1609Üsküdar Seferiyle Kuyucu Murat Paşa'nın Celalileri tamamen etkisiz hale getirmesi
1610Kuyucu Murat Paşa'nın sonuçsuz Tebriz seferi
1612Hollanda ile ilk ticaret anlașması
1614Damat Halil Paşa'nın Malta ve Trablusgarp seferi
1615İran Savaşı'nın yeniden başlaması
1616Sonuçsuz Revan Kuşatması
1616İstanbul'da Sultan Ahmet Camii'nin inşasının tamamlanması
1617Lehistan'a karșı Turla zaferi, Lehistan'la Busza Antlaşması
1617I. Ahmed'in ölümü ve I. Mustafa'nın tahta geçişi
1618I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ve II. Osman'ın tahta geçişi
1618İran'a karşı Pül-i Şikeste yenilgisi, Serav Antlaşması
1620Lehistan'a karşı Tutora zaferi
1621II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi) - Hotin Antlaşması
1622II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
1623I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı
1623İran ile savaşın yeniden başlaması
1624Bağdat'ın ve Irak'ın İran'a kaybı
1624Kazakların İstanbul Boğazını yağmalamaları
1625Kazaklara karșı Karaharman zaferi
1625-1626Sonuçsuz Bağdat Kușatması
1626Yemen'de Zeydi ayaklanmasının bașlaması
1627Asi Abaza Mehmed Paşa'ya karşı sonuçsuz Erzurum Kușatması, Ahıska'nın İran'a kaybı
1627Avusturya'yla Sonbor Antlașması
1628Asi Abaza Mehmed Paşa'nın Erzurum Kușatması'nda yenilmesi, Ahıska zaferi sonucunda Ahıska'nın geri alınması
1629Yemen'de Zeydilerin Taiz ve Sana'yı ele geçirmesi
1629Cizvitler tarafından, İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi'nin kurulması
1630Hemedan Seferi, Mihriban zaferi ve Sonuçsuz Bağdat Kușatması, Çınargediği yenilgisi
1630Yemen'de Taiz yenilgisi, Aden'in Zeydilere kaybı
1631Hille'nin İran'a kaybı
1633Sonuçsuz Aden Kuşatması, Zebid'in Zeydilere kaybı
1633İran'ın sonuçsuz Van kușatması
1633Lübnan'da Maanoğlu II. Fahreddin ayaklanmasının bastırılması
1633Lehistan'la Eskitabur Muharebesi
1634Lehistan'la barış antlașması
1635IV. Murad'ın Revan Seferi
1635Muha'nın kaybıyla Zeydiler'in Yemen'de Osmanlı egemenliğine son vermeleri
1636Revan'ın İran'a kaybı, Mihriban yenilgisi
1637Kazakların Azak'ı ele geçirmeleri
1638Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı, Irak'ın Osmanlı idaresine dönüşü
1638Venediklilerin Avlonya baskını
1639Venedik'le barış antlașması
1640IV. Murad'ın ölümü, I. İbrahim'in tahta çıkışı
1641Sonuçsuz Azak kușatması
1642Avusturya'yla 2. Sonbor Antlașması
1642Azak'ın Kazaklardan geri alınması
1645Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
1648I. İbrahim'in tahttan indirilmesi, IV. Mehmed'in tahta çıkışı, İbrahim'in katli
1648Sultanahmet Camii Vakası
1649Venediklilere Foça yenilgisi
1651Venediklilere Paros yenilgisi
1654Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet ve Değirmenlik (Milos) zaferi
1655Venediklilere Çanakkale yenilgisi
1656Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması, Limni, Bozcaadave Semadirek’in kaybı, Venediklilere Çanakkale yenilgisi
1656Çınar Vak'ası
1656Köprülüler Devri'nin başlaması
1657Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet, Limni, Bozcaadave Semadirek’in geri alınması
1658Rakoçi'nin başlattığı Erdel isyanına müdahale, Yanova'nın fethi
1658-1659Abaza Hasan Paşa'nın Anadolu'daki ayaklanmasının bastırılması
1659Eflak isyanının bastırılması
1659Cezayir'de Yeniçeri ağalarının yönetimi tamamen ellerine geçirmeleri
1660Varadin'in fethi
1661Erdel isyanının bastırılması
1663Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın başlangıcı, Uyvar'ın Fethi
1663Lahsa Eyaleti topraklarının Benî Halid kabilesi tarafından ele geçirilmesi
1664St. Gotthard Muharebesi ve Avusturya ile Vasvar Antlaşması
1666Girit'in tamamen alınması için harekatın başlatılması
1669Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
1669Dinyeper'in batısındaki Kazakların Osmanlı himayesine girmeleri
1671Cezayir'de denizci kökenli Dayıların Yeniçeri Ağalarının yönetimini sonlandırmaları, Osmanlı otoritesinin sembolik hale dönüşmesi
1672Lehistan 'la savaş, Kamaniçe'nin alınışı, Podolya'nın fethi, Bucaş Antlaşması
1673Hotin'in Lehistan'a kaybı, Lehistan'ın Boğdan'ı istilası
1674Hotin'in Lehistan'dan geri alınması, Ukrayna'nın doğusunda fetihler
1675Ukrayna'nın batısında fetihler, sonuçsuz Lviv kuşatması
1676Lehistan'la İzvança Muharebesi ve sonucunda İzvança Antlaşması
1676Rusya'nın Çehrin'i ele geçirerek Osmanlı himayesindeki Kazak hatmanını esir etmesi
1677Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması, sonuçsuz Çehrin kuşatması
1678Çehrin Kalesi'nin fethi
1679Çehrin'e tekrar saldıran Ruslara karşı sefer kararı, barış müzakerelerinin başlaması
1680Hollanda'yla ticaret anlaşması
1681Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper'in batı kıyısındaki Osmanlı egemenliği kabul edildi
1682Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad'ın fethi
1683II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları, Estergon'un kaybı
1684Avusturyalıların Budin kuşatmasının püskürtülmesi
1685Uyvar'ın Avusturya'ya kaybı
1686Budin'in Avusturya'ya kaybı
1687IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı
1687Başta Eğri Kalesi olmak üzere Macaristan'da Avusturyalılara büyük toprak kayıpları, Mohaç Muharebesinde yenilgi,
1687Morave Bosna'da Venedik'e toprak kayıpları, Venedik'in Eğriboz'u kuşatması
1688Sancak Vakası
1688Belgrad'ın Avusturyalılara kaybı
1688Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a karşı zaferleri
1688Eğriboz'un Venedik kuşatmasından kurtarılması
1689Avusturyalıların Bosna'dan çıkarılması, Batoçine yenilgisi, Niş'in kaybı, Avusturyalıların Eflak'ı ve Kosova'yı istilası, Sırp asilerin Makedonya'yı istilası
1689Urkapı'da Kırım Hanlığı'nın Rus taarruzunu püskürtmesi
1689Venedik'e karşı Rodos önlerinde ve Mora'da deniz zaferleri
1690Kanije Kalesi'nin Avusturyalılara kaybı
1690Fazıl Mustafa Paşa'nın Pirot, Vidin, Niş ve Belgrad'ı geri alışı
1690Avlonya'nın Venediklilerden geri alınışı
1691II. Ahmed'in tahta çıkışı
1691Salankamen Muharebesi'nde yenilgi, Varadin'ın kaybı
1692Lübnan'daki karışıklıkların bastırılması
1693Avusturyalıların Belgrad kuşatmalarının püskürtülmesi
1694Sonuçsuz Varadin kuşatması
1695Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a karşı Ukrayna içlerine başarılı akını
1695Sakız Adası'nın kaybı ve hemen geri alınması, Hersek'te Venediklilere karşı zafer
1695II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı
1695II. Mustafa'nın 1. Macaristan seferi, Lugoj ve Lipova'nın geri alınışı
1695Rusların Azak'a saldırılarının püskürtülmesi
1696II. Mustafa'nın 2. Macaristan seferi, Olaş zaferi
1696Azak'ın Ruslara kaybı
1696Sakız'de ve Mora'da Venediklilere karşı zaferler
1696Basra'nın isyancıların eline geçmesi
1697II. Mustafa'nın 3. Macaristan seferi, Zenta Muharebesi'nde yenilgi
1697Bozcaada ve Andros önlerinde Venedik donanmasına karşı zaferler, Venediklilerin ve Avusturyalıların Bosna'dan püskürtülmeleri
1699Karlofça Antlaşması'nın imzalanması, Macaristan'ın Avusturya'ya, Podolya ve Ukrayna'nın Lehistan'a, Mora'nın Venedik'e kaybıosmanli160.webp
osmanli160.webp
 
Son düzenleme:
Geri