• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1800 - 1899

Ugur

Administrator
Yönetici
#1

1800-1899 yılları arası
1800 Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması
1800 Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)
1801 Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi
1801 Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
1802 Fransız ve ıngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
1802 Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
1804 Sırp isyanlarının başlaması (şubat)
1805 Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması
1805 Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "ımparator" unvanını tanıması
1805 Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)
1806 Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. ıkinci Edirne Vak'ası
1806 Osmanlı-Rus Savaşı
1806 III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
1806 Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)
1806 Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
1807 Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
1807 ıngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve ıngiliz filosunun ıstanbul önlerine gelmesi (20 şubat)
1807 ıngiliz filosunun ıskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
1807 Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
1807 III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)
1808 Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
1808 Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)
1808 Sened-i ıttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
1808 Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
1809 ıngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
1810 II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
1810 ızmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa ızzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
1812 Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
1812 Fransız postalarının ilk kuruluşu
1812 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi (28 Mayıs)
1816 Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
1817 Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü
1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması (şubat - Mart)
1823 Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
1824 Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
1824 Fatih Külliyesindeki Darü'ş-şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
1826 ıhtisab müessesesinin düzenlenmesi
1826 şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın ıstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
1826 Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması (14 Haziran)
1826 Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi (7 Ekim)
1827 Osmanlılar'ın ıngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
1827 Tıphane-i Amire'nin kurulması; ılk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
1827 Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
1827 ıngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)
1827 Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan ısyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi (Temmuz)
1827 Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
1828 Rusya'nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)
1829 Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in ıstanbul'da vefatı; şevki Efendi'nin ıstanbul'da doğuşu
1829 Deli Teşkilatının kaldırılması
1829 Edirne Antlaşması : Yunanistan'ın bağımsızlığı (14 Eylül)
1830 Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; ıshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
1830 Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
1830 Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
1830-1831 Nüfus sayımları
1830 Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
1831 ılk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
1831 Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
1831-1834 ıshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
1831 ılk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri (1 Kasım)
1832 Tıphane-i Amire'nin şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
1832 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
1832 ıstanbul-ızmit "posta yolu" nun yapımı
1832 ıngiliz postalarının kuruluşu
1832 Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması (29 Ocak)
1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)
1833 Feshanenin kuruluşu
1833 Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri (2 şubat)
1833 Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun ıstanbul'a gelmesi (5 Nisan)
1833 Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)
1833 Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar ıskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
1833 Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)
1834 Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
1834 Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
1835 Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
1835-1845 ılk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) ıstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)
1836 Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (11 Mart)
1837 Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)
1838 Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin ıstanbul'da doğuşu
1838 Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
1838 Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
1838 Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması (24 Mart)
1838 ıngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanması (16 Ağustos)
1839 Kaime-i mutebere-i nakdiyye'nin çıkarılması
1839 Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
1839-1844 Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
1839-1845 Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
1839 Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)
1839 II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi (1 Temmuz)
1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı (3 Kasım)
1840 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
1840 Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
1840 Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
1840 Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
1840 Posta Nezareti'nin kurulması
1840 Namık Kemal'in doğumu (21 Aralık)
1841 Lübnan olayları
1841-1906 Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
1841 ıngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması (24 Mayıs)
1841 Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)
1842 Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
1843 Hereke Fabrikası'nın kurulması
1843 Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
1844 Tashih-i sikke (1 şubat)
1844 Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
1845 ızmir'de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması
1845 Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
1845 Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti (Ocak)
1845 Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
1845 Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)
1846 Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
1846 Rus Ticaret Muahedesi
1846 Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 şubat)
1846 Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
1847 Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
1847 Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
1847 Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
1847 ıstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
1847 Recaizade Ekrem'in doğumu (1 Mart)
1848 Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
1848 Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
1848 ıstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
1848 ıstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması (16 Mart)
1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
1849 Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa ızzet'in ıstanbul'da vefatı
1850 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1850 ılk faizsiz kaimenin çıkarılması
1850 Muallim Naci'nin doğumu
1850 Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması (12 Mart)
1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1851 Londra Sergisi
1851 Encümen-i Daniş'in kurulması (18 Temmuz)
1852 Abdülhak Hamid'in doğumu; ıstanbul şark Cemiyetinin (Société Orientale de Constantinople) kurulması
1853 "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
1853 ıstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
1854 ılk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
1854 Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
1854 ıhtisab teşkilatının lağvı
1854 Rusya'ya karşı ıngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)
1855 Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı ısmail Paşa'nın köşküne ıtalya'dan getirtilen)
1855 Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
1855 Paris Sergisi
1855 ıstanbul'da şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
1855 Osmanlı ımparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
1856 Bank-ı Osmani'nin kurulması
1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
1856 Islahat Fermanı
1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
1856-1866 ızmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
1856 ıstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Société Médicale de Constantinople) kurulması (15 şubat)
1856 Islahat Fermanı'nın ilanı (18 şubat)
1856 Paris Barış Antlaşması (30 Mart)
1856 Rusya'nın bozguna uğraması (30 Mart)
1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)
1856 ıstanbul Tıp Cemiyeti'ne şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)
1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
1857 Cidde olayları ve ıngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
1857 Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
1857-1862 Beyrut - şam şosesinin yapımı
1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması (17 Mart)
1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
1858 Birinci Karadağ Harekatı
1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü (6 Haziran)
1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)
1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
1859 Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu (12 şubat)
1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
1860 ılk basılı yerli tiyatro, şinasi'nin şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması (22 Ekim)
1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
1861 Cemiyet-i ılmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
1861-1866 Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması (9 Haziran)
1861 Fransız ve ıngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
1862 ıkinci Karadağ Harekatı
1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa'nın vali olarak tayini
1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
1862 Mahrec-i Aklam'ın kurulması
1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)
1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi (8 Ekim)
1863 Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
1863 Mithat Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
1863 ıstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Société de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
1863 Menafi Sandığı'nın kurulması
1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
1863 Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)
1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı (18 şubat)
1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i ıslamiye'nin (Darü'ş-şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; ılk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
1864 ıyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) ıngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
1864 Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü (8 Ekim)
1865 Müstakil Romen Kilisesinin kurulması
1865 ıstanbul Birinci şehir Postası'nın kuruluşu
1865 Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi (Eylül)
1866 Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
1866 Simkeşler şirketi'nin kuruluşu
1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan ımparatorluğu
1867 Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
1867 Mısır Valisi ısmail Paşa'nın "hıdiv" olması
1867 Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
1867 Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
1867-1876 ızmir Rıhtımı'nın inşası
1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 şubat)
1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi (8 Haziran)
1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati (21 Haziran)
1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
1868 Galatasaray Sultanisi'nin açılması
1868 ıstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
1868 Yunan postasının kapatılması
1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
1868 Adliye Nezareti'nin kurulması (1 Mart)
1868 şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)
1869 ıkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması (8 Nisan)
1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati (21 Haziran)
1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması (1 Eylül)
1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi (2 Eylül)
1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü (26 Ağustos)
1869 ımparatoriçe Eugénié'nin ıstanbul'a gelişi (13 Ekim)
1869 Süveyş Kanalı'nın açılması
1869 Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması (Ekim)
1870 Müstakil Bulgar Kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
1870 Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
1870 Cenab şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Mithat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "ılm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
1870 Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü
1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması (20 şubat)
1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması (26 Nisan)
1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması (2 Temmuz)
1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi (Ekim)
1871 Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
1871 Saint-Esprit Okulunun kurulması
1871 Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve ıkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
1871 ıdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi (22 Ocak)
1871 şinasi'nin ölümü (13 Eylül)
1872 Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
1873 Meclis-i Tetkikat-ı şer'iyye'nin kuruluşu
1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
1873 Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi (Haziran)
1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; ıstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; ılk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
1874 Kara gümrüklerinin lağvı
1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı ımparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
1875 Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
1875 Bosna-Hersek isyanları
1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir ıdadisi'nin açılması
1876 Bulgar isyanları
1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve II. Abdülhamid'in cülusu
1876 Meşrutiyet'in ilanı
1876 ıstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
1876 ıstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in ıntibahı'nın neşri; ızmir ve Manastır'da yatılı idadiler açılması
1876 Ziya Gökalp'in doğumu
1876 I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı (23 Aralık)
1877 Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
1877 Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
1877 ılk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır) (19 Mart)
1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir) (25 Eylül)
1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü (5 Ekim)
1877 Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatili (13 Aralık)
1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
1878 Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
1878 Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
1878 Ermeni meselesinin zuhuru
1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi
1878 Kıbrıs'ın ıngiltere tarafından ele geçirilmesi
1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması
1878 Meclisin kapatılması (13 şubat)
1878 Darü'l-Fünun-ı Sultanisi'nin tekrar eğitime başlaması (Ekim)
1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
1880 Vergi reformu
1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
1880 ılk köy romanı, Ahmed Mithat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
1880 ıstanbul'da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)
1880 Ziya Paşa'nın ölümü (17 Mayıs)
1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)
1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Société de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-i ılmiye'nin kurulması (20 Aralık)
1881 Mustafa Kemal'in doğumu
1881 Mısır'ın ıngilizler tarafından işgali
1881 Muharrem Kararnamesi'nin neşri
1881 Düyun-ı Umumiyye ıdaresinin kurulması
1881 Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
1882 Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması (2 Ocak)
1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması (20 Haziran)
1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması (1 Kasım)
1884 Yahya Kemal'in doğumu (2 Aralık)
1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması (18 Eylül)
1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
1887 Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
1887 Ahmed Haşim'in doğumu; şevki Efendi'nin ıstanbul'da vefatı
1887 Beşir Fuad'ın intiharı (5 şubat)
1888 Haydarpaşa-ızmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
1888 Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
1888 Namık Kemal'in ölümü (2 Aralık)
1889 ıttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (ıttihat ve Terakki) kurulması
1889 ıdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
1889 Yakup Kadri'nin doğumu (27 Mart)
1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
1891 Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
1891 Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
1891 Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
1891 Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması (3 Kasım)
1892 Haydarpaşa-ızmit demiryolu hattının işletmeye açılması
1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
1893-1896 ıstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
1894 Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; ımmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; ılk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
1894 Samsun'da Ermeni olayları
1894 Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
1895 ıstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
1895 Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
1895 Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
1895 Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darülacaze" oluşan bir darül-fünun kurma teklifi (14 şubat)
1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın ıstanbul şubesine saldırmaları
1896 Girit isyanının alevlenmesi
1896 Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
1897 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi (17 Nisan)
1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
1899 Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
1899 Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması


Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1299 - 1399
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1400 - 1499
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1500 - 1599
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1600 - 1699
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1700 - 1799
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1800 - 1899
Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1900 - 1923